Ramkhamhaeng University    
หนังสือปฐมนิเทศ 2562


การเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม (ครั้ง 9) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2560

การเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม (ครั้ง 9) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
คณะศึกษาศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2560

การกำหนดอาจารย์ผู้สอน (ครั้ง 8) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
คณะมนุษยศาสตร์ ขอกำหรนดผู้สอน ของบางกระบวนวิชาที่เปิดสอนใน ภาคฤดูร้อน/2560
ตารางสอบซ่อม 1/2561 (update)
วัน-เวลา สอบซ่อม 1/61

มร.30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 (update)
กระบวนวิชาที่เปิดสอน พร้อมวันเวลาเรียน และวันสอบไล่การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 4) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
คณะนิติศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2560

การกำหนด เปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 4) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณศึกษาศาสตร์ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอกำหนดชื่อ การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2560

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาคฤดูร้อน/2560

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 4) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของดสอนบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2560

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 5) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2560

การกำหนด เปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 5) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ขอกำหนดชื่อ การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2560

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาคฤดูร้อน/2560

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 5) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ของดสอนบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2560

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 3) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
คณะบริหารธุรกิจ และคณะมนุษยศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2560

การกำหนด เปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 3) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ขอกำหนดชื่อ การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2560

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ (ครั้ง 1) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงการจัดสอบของบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2560

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาคฤดูร้อน/2560

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 3) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ของดสอนบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2560

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 2) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2560

การกำหนด เปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 2) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ขอกำหนดชื่อ การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2560

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาคฤดูร้อน/2560

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 2) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ของดสอนบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2560


การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 1) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2560

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาคฤดูร้อน/2560

แก้ไขวันเวลาสอบซ่อม ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
เรื่อง แก้ไขวันเวลาสอบซ่อม ภาค 2/2560

การกำหนด เปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 1) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอกำหนดชื่อ การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2560

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 1) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ของดสอนบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2560

การแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ครั้งที่ 3) ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
เรื่อง การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 11) ภาค 2/2560

การเปิดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 13) ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
คณะบริหารธุรกิจ และคณะศึกษาศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชา ภาค 2/2560

การกำหนดอาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 13) ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ขอกำหนดชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาค 2/2560

การบอกเลิกบอกเพิ่มกระบวนวิชาของนักศึกษาเก่า ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
การบอกเลิกบอกเพิ่มกระบวนวิชาของนักศึกษาเก่า ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และการบอกเลิกบอกเพิ่มกระบวนวิชาของนักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ตและทางไปรษณีย์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

งดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 12) ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
งดสอนกระบวนวิชา ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 10 กระบวนวิชา ให้นักศึกษาติดต่อของเงินค่าหน่วยกิตคืนได้ ที่สวป.

การเปิดชั่วโมงปฏิบัติการเพิ่มเติม ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอเปิดชั่วโมงปฏิบัติการของกระบวนวิชาต่าง ๆ เพิ่มเติม ภาค 2/2560

การเปิดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 12) ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
คณะมนุษยศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชา ภาค 2/2560

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 11) ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
คณะนิติศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาค 2/2560

ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่งดบรรยาย ภาค 2/2560
นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายรายละเอียดนี้ ให้ไปดำเนินการบอกเลิกกระบวนวิชาและขอคืนเงินค่าหน่วยกิจหรือสับเปลี่ยนเป็นกระบวนวิชาอื่นได้

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 11) ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาค 2/2560

การกำหนด เปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 11) ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
คณะมนุษยศาสตร์ ขอกำหนดชื่อ การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาค 2/2560

การเปลี่ยนแปลงการบรรยาย ของกระบวนวิชา HET4001 ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
คณะศึกษาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงการบรรยายของบางกระบวนวิชา HET4001 ภาค 2/2560

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 11) ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 2/2560


© 2019Ramkhamhaeng University All Rights Reserved