คู่มือข้อปฏิบัติ บัณฑิตรุ่น 48
ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง

1 เม.ย. 2567-30 มิ.ย. 2567

1 เม.ย. 2567-30 มิ.ย. 2567

1 เม.ย. 2567-21 มิ.ย. 2567

รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทางไปรษณีย์

(เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

18 เม.ย. 2567-20 เม.ย. 2567

ยื่นขอสอบช้ำซ้อน ภาคฤดูร้อน/2566 ทาง Online

(สำหรับนักศึกษาที่ขอจบการศึกษา)

18 เม.ย. 2567-17 พ.ค. 2567

22 เม.ย. 2567-17 พ.ค. 2567

สอบ e-Testing ภาคฤดูร้อน/2566

(รายละเอียดการสอบตามประกาศ ของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์)

16 พ.ค. 2567-19 พ.ค. 2567

20 พ.ค. 2567

21 พ.ค. 2567-29 พ.ค. 2567

สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2566

(เว้นวันที่ 22 พ.ค. 2567)

30 พ.ค. 2567

27 มิ.ย. 2567-30 มิ.ย. 2567

1 ก.ค. 2567

2 ก.ค. 2567-11 ต.ค. 2567

4 ก.ค. 2567-10 ก.ค. 2567

4 ก.ค. 2567-17 ก.ค. 2567

23 ก.ค. 2567-27 ก.ค. 2567

31 ก.ค. 2567-2 ส.ค. 2567

6 ส.ค. 2567-7 ส.ค. 2567

13 ส.ค. 2567-16 ส.ค. 2567

19 ส.ค. 2567-23 ส.ค. 2567

21 ส.ค. 2567

เตรียมสอบซ่อม

(งดบรรยาย)

22 ส.ค. 2567-27 ส.ค. 2567

29 ส.ค. 2567-11 ต.ค. 2567

10 ก.ย. 2567-14 ก.ย. 2567

ยื่นขอสอบซ้ำซ้อน ภาค 1/2567 ทาง Online

(สำหรับนักศึกษาที่ขอจบการศึกษา)

15 ต.ค. 2567

เตรียมสอบไล่

(งดบรรยาย)

16 ต.ค. 2567-30 ต.ค. 2567

สอบไล่ภาค 1/2567

(เว้นวันที่ 23 ต.ค. 2567)

31 ต.ค. 2567

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

1 เม.ย. 2567-30 มิ.ย. 2567

1 เม.ย. 2567-30 มิ.ย. 2567

1 เม.ย. 2567-21 มิ.ย. 2567

รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์

(เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธ์เทียบโอนหน่วยกิต)

22 เม.ย. 2567-24 เม.ย. 2567

29 เม.ย. 2567-28 พ.ค. 2567

16 พ.ค. 2567-19 พ.ค. 2567

31 พ.ค. 2567-6 มิ.ย. 2567

31 พ.ค. 2567-13 มิ.ย. 2567

1 มิ.ย. 2567-2 มิ.ย. 2567

8 มิ.ย. 2567-9 มิ.ย. 2567

10 มิ.ย. 2567

20 มิ.ย. 2567-21 มิ.ย. 2567

27 มิ.ย. 2567-30 มิ.ย. 2567

1 ก.ค. 2567

2 ก.ค. 2567-30 ก.ย. 2567

บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยลัยกำหนด)

6 ก.ค. 2567-20 ต.ค. 2567

บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

1 ส.ค. 2567-5 ส.ค. 2567

31 ส.ค. 2567-1 ก.ย. 2567

2 ก.ย. 2567-5 ก.ย. 2567

7 ก.ย. 2567-8 ก.ย. 2567

2 พ.ย. 2567-3 พ.ย. 2567

9 พ.ย. 2567-10 พ.ย. 2567

11 พ.ย. 2567

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ

9 เม.ย. 2567-31 ก.ค. 2567

1 ส.ค. 2567-4 ส.ค. 2567

5 ส.ค. 2567