คู่มือปฐมนิเทศ
Chat PR Ramkhamhaeng University
ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง

2 ก.ค. 2567-11 ต.ค. 2567

23 ก.ค. 2567-27 ก.ค. 2567

31 ก.ค. 2567-2 ส.ค. 2567

6 ส.ค. 2567-7 ส.ค. 2567

13 ส.ค. 2567-16 ส.ค. 2567

19 ส.ค. 2567-23 ส.ค. 2567

21 ส.ค. 2567

เตรียมสอบซ่อม

(งดบรรยาย)

22 ส.ค. 2567-27 ส.ค. 2567

29 ส.ค. 2567-11 ต.ค. 2567

10 ก.ย. 2567-14 ก.ย. 2567

ยื่นขอสอบซ้ำซ้อน ภาค 1/2567 ทาง Online

(สำหรับนักศึกษาที่ขอจบการศึกษา)

1 ต.ค. 2567-17 พ.ย. 2567

1 ต.ค. 2567-17 พ.ย. 2567

1 ต.ค. 2567-8 พ.ย. 2567

รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทางไปรษณีย์

(เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

15 ต.ค. 2567

เตรียมสอบไล่

(งดบรรยาย)

16 ต.ค. 2567-30 ต.ค. 2567

สอบไล่ภาค 1/2567

(เว้นวันที่ 23 ต.ค. 2567)

31 ต.ค. 2567

14 พ.ย. 2567-17 พ.ย. 2567

18 พ.ย. 2567-10 มี.ค. 2568

19 พ.ย. 2567-25 พ.ย. 2567

19 พ.ย. 2567-2 ธ.ค. 2567

11 ธ.ค. 2567-12 ธ.ค. 2567

16 ธ.ค. 2567-19 ธ.ค. 2567

ลงทะเบียนสอบ e-Testing

(รายละเอียดตามประกาศของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์)

20 ธ.ค. 2567-24 ธ.ค. 2567

27 ธ.ค. 2567

6 ม.ค. 2568-5 มี.ค. 2568

สอบ e-Testing

(รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์)

7 ม.ค. 2568-9 ม.ค. 2568

13 ม.ค. 2568-17 ม.ค. 2568

22 ม.ค. 2568

เตรียมสอบซ่อม

(งดบรรยาย)

23 ม.ค. 2568-28 ม.ค. 2568

4 ก.พ. 2568-8 ก.พ. 2568

ยื่นขอสอบซ้ำซ้อน ภาค 2/2567 ทาง Online

(สำหรับนักศึกษาที่ขอจบการศึกษา)

11 มี.ค. 2568

12 มี.ค. 2568-25 มี.ค. 2568

17 มี.ค. 2568-21 มี.ค. 2568

17 มี.ค. 2568-22 มี.ค. 2568

26 มี.ค. 2568

26 มี.ค. 2568

1 เม.ย. 2568-4 เม.ย. 2568

ลงทะเบียนสอบ e-Testing

(รายละเอียดตามประกาศของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์)

5 เม.ย. 2568-7 เม.ย. 2568

17 เม.ย. 2568-19 พ.ค. 2568

17 เม.ย. 2568-19 เม.ย. 2568

ยื่นขอสอบซ้ำซ้อน ภาคฤดูร้อน/2567 ทาง Online

(สำหรับนักศึกษาที่ขอจบการศึกษา)

21 เม.ย. 2568-10 พ.ค. 2568

สอบ e-Testing

(รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์)

20 พ.ค. 2568

21 พ.ค. 2568-28 พ.ค. 2568

29 พ.ค. 2568

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

2 ก.ค. 2567-30 ก.ย. 2567

บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยลัยกำหนด)

6 ก.ค. 2567-20 ต.ค. 2567

บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

1 ส.ค. 2567-5 ส.ค. 2567

31 ส.ค. 2567-1 ก.ย. 2567

2 ก.ย. 2567-5 ก.ย. 2567

7 ก.ย. 2567-8 ก.ย. 2567

1 พ.ย. 2567-5 พ.ย. 2567

1 พ.ย. 2567-7 พ.ย. 2567

2 พ.ย. 2567-3 พ.ย. 2567

9 พ.ย. 2567-10 พ.ย. 2567

11 พ.ย. 2567

20 พ.ย. 2567-4 มี.ค. 2568

บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยลัยกำหนด)

23 พ.ย. 2567-9 มี.ค. 2568

บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

25 ธ.ค. 2567-26 ธ.ค. 2567

2 ม.ค. 2568-6 ม.ค. 2568

8 ม.ค. 2568

27 ม.ค. 2568-30 ม.ค. 2568

1 ก.พ. 2568-2 ก.พ. 2568

8 ก.พ. 2568-9 ก.พ. 2568

28 มี.ค. 2568-1 เม.ย. 2568

28 มี.ค. 2568-2 เม.ย. 2568

29 มี.ค. 2568-30 มี.ค. 2568

5 เม.ย. 2568-6 เม.ย. 2568

8 เม.ย. 2568

11 เม.ย. 2568

21 เม.ย. 2568-23 เม.ย. 2568

29 เม.ย. 2568-27 พ.ค. 2568

31 พ.ค. 2568-1 มิ.ย. 2568

7 มิ.ย. 2568-8 มิ.ย. 2568

9 มิ.ย. 2568

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ

9 เม.ย. 2567-31 ก.ค. 2567

1 ส.ค. 2567-4 ส.ค. 2567

5 ส.ค. 2567