Ramkhamhaeng University    
ลงทะเบียนซิมราม
คลิกที่นี่


การกำหนด เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่อ อาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 6) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยให้กำหนดชื่อ เปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน ของบางกระบวนวิชาที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร. 30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2562

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 6) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชาที่ได้ประกาศไว้เดิม ใน ม.ร.30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2562

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 6)
คณะศึกษาศาสตร์ มีความจำเป็น ไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา ที่ประกาศเปิดสอนไว้ใน ม.ร. 30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2562

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะศึกษาศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชา จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร. 30 ภาค 1 ปีการศึกษา 256

ถอนสภาพการเป็นนักศึกษา ครั้งที่ 2/2562
มหาวิทยาลัยให้ถอนสภาพการเป็นนักศึกษา จำนวน 10 ราย


การกำหนด เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 5) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอกำหนด เและเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2562

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 5) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2562

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 5) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ของดสอนบางกระบวนวิชา ภาค 1/2562

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 1/2562

การเปิดสอบกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) การสอบซ่อมของ ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเปิดสอบซ่อมบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ในการสอบซ่อมของ ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ (ครั้งที่ 1) การสอบซ่อมของ ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
คณะศึกษาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงการจัดสอบของบางกระบวนวิชา ในการสอบซ่อมของ ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561การกำหนด เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 3) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ขอกำหนด เและเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2562

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 3) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2562

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 3) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะนิติศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ของดสอนบางกระบวนวิชา ภาค 1/2562

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะนิติศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 1/2562

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ (ครั้งที่ 2) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลาสอบของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2562

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 2) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ของดสอนบางกระบวนวิชา ภาค 1/2562

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 1/2562

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ (ครั้งที่ 1) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลาสอบของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2562

การกำหนด เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 2) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอกำหนด เและเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2562การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 1) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ของดสอนบางกระบวนวิชา ภาค 1/2562

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 1) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2562

การกำหนด เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 1) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอกำหนด เและเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2562

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 1/2562


หลักเกณฑ์การเทียบระดับความรู้วุฒิการศึกษาต่างประเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบระดับความรู้วุฒิการศึกษาต่างประเทศ
การเปลี่ยนแปลงวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 5) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ และคณะมนุษยศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2561

การกำหนด และเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 5) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
คณะรัฐศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอกำหนด และเปลี่ยนแปลง ชื่ออาจารย์ผู้สอน ภาคฤดูร้อน/2561

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาคฤดูร้อน/2561


การเปิดชั่วโมงปฏิบัติการเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
คณะศึกษาศาสตร์ ขอเปิดชั่วโมงปฏิบัติการเพิ่มเติม ของกระบวนวิชาต่าง ๆ ภาคฤดูร้อน/2561

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 4) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2561

การกำหนด และเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 4) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์ ขอกำหนด เและเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2561การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาคฤดูร้อน/2561

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 3) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ของดสอบบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2561© 2019Ramkhamhaeng University All Rights Reserved