คู่มือข้อปฏิบัติ บัณฑิตรุ่น 48
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 - 2565 (รุ่นที่ 48)
กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 และ วันรับจริง วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2567
ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง

21 พ.ย. 2566-11 มี.ค. 2567

24 ม.ค. 2567-10 มี.ค. 2567

สอบ e-Testing ภาค 2/2566

(รายละเอียดการสอบตามประกาศ ของสถาบันบริการวิซาการทางอิเล็กทรอนิกส์)

12 มี.ค. 2567

13 มี.ค. 2567-26 มี.ค. 2567

18 มี.ค. 2567-22 มี.ค. 2567

21 มี.ค. 2567-25 มี.ค. 2567

27 มี.ค. 2567

1 เม.ย. 2567-30 มิ.ย. 2567

1 เม.ย. 2567-30 มิ.ย. 2567

1 เม.ย. 2567-21 มิ.ย. 2567

รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทางไปรษณีย์

(เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

6 เม.ย. 2567-8 เม.ย. 2567

10 เม.ย. 2567-12 เม.ย. 2567

ลงทะเบียนสอบ e-Testing

(รายละเอียดตามประกาศ ของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์)

18 เม.ย. 2567-20 เม.ย. 2567

ยื่นขอสอบช้ำซ้อน ภาคฤดูร้อน/2566 ทาง Online

(สำหรับนักศึกษาที่ขอจบการศึกษา)

18 เม.ย. 2567-17 พ.ค. 2567

22 เม.ย. 2567-17 พ.ค. 2567

สอบ e-Testing ภาคฤดูร้อน/2566

(รายละเอียดการสอบตามประกาศ ของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์)

16 พ.ค. 2567-19 พ.ค. 2567

20 พ.ค. 2567

21 พ.ค. 2567-29 พ.ค. 2567

สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2566

(เว้นวันที่ 22 พ.ค. 2567)

30 พ.ค. 2567

27 มิ.ย. 2567-30 มิ.ย. 2567

1 ก.ค. 2567

2 ก.ค. 2567-11 ต.ค. 2567

4 ก.ค. 2567-10 ก.ค. 2567

4 ก.ค. 2567-17 ก.ค. 2567

23 ก.ค. 2567-27 ก.ค. 2567

31 ก.ค. 2567-2 ส.ค. 2567

6 ส.ค. 2567-7 ส.ค. 2567

13 ส.ค. 2567-16 ส.ค. 2567

19 ส.ค. 2567-23 ส.ค. 2567

21 ส.ค. 2567

เตรียมสอบซ่อม

(งดบรรยาย)

22 ส.ค. 2567-27 ส.ค. 2567

29 ส.ค. 2567-11 ต.ค. 2567

10 ก.ย. 2567-14 ก.ย. 2567

ยื่นขอสอบซ้ำซ้อน ภาค 1/2567 ทาง Online

(สำหรับนักศึกษาที่ขอจบการศึกษา)

15 ต.ค. 2567

เตรียมสอบไล่

(งดบรรยาย)

16 ต.ค. 2567-30 ต.ค. 2567

สอบไล่ภาค 1/2567

(เว้นวันที่ 23 ต.ค. 2567)

31 ต.ค. 2567

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

29 พ.ย. 2566-5 มี.ค. 2567

บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(เฉพาะกระบวนวิขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

2 ธ.ค. 2566-17 มี.ค. 2567

บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

30 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567

1 เม.ย. 2567-5 เม.ย. 2567

1 เม.ย. 2567-30 มิ.ย. 2567

1 เม.ย. 2567-30 มิ.ย. 2567

1 เม.ย. 2567-21 มิ.ย. 2567

รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์

(เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธ์เทียบโอนหน่วยกิต)

3 เม.ย. 2567-8 เม.ย. 2567

6 เม.ย. 2567-7 เม.ย. 2567

9 เม.ย. 2567

22 เม.ย. 2567-24 เม.ย. 2567

29 เม.ย. 2567-28 พ.ค. 2567

16 พ.ค. 2567-19 พ.ค. 2567

31 พ.ค. 2567-6 มิ.ย. 2567

31 พ.ค. 2567-13 มิ.ย. 2567

1 มิ.ย. 2567-2 มิ.ย. 2567

8 มิ.ย. 2567-9 มิ.ย. 2567

10 มิ.ย. 2567

20 มิ.ย. 2567-21 มิ.ย. 2567

27 มิ.ย. 2567-30 มิ.ย. 2567

1 ก.ค. 2567

2 ก.ค. 2567-30 ก.ย. 2567

บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยลัยกำหนด)

6 ก.ค. 2567-20 ต.ค. 2567

บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

1 ส.ค. 2567-5 ส.ค. 2567

31 ส.ค. 2567-1 ก.ย. 2567

2 ก.ย. 2567-5 ก.ย. 2567

7 ก.ย. 2567-8 ก.ย. 2567

2 พ.ย. 2567-3 พ.ย. 2567

9 พ.ย. 2567-10 พ.ย. 2567

11 พ.ย. 2567

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ

10 ม.ค. 2567-11 มี.ค. 2567

18 มี.ค. 2567-26 มี.ค. 2567

9 เม.ย. 2567-31 ก.ค. 2567

1 ส.ค. 2567-4 ส.ค. 2567

5 ส.ค. 2567