ลงทะเบียนซิมราม
ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง

21 พ.ย. 2566-11 มี.ค. 2567

8 ธ.ค. 2566-18 ธ.ค. 2566

13 ธ.ค. 2566-21 ธ.ค. 2566

25 ธ.ค. 2566-29 ธ.ค. 2566

3 ม.ค. 2567-5 ม.ค. 2567

8 ม.ค. 2567-12 ม.ค. 2567

ลงทะเบียนสอบ e-Testing

(รายละเอียดตามประกาศ ของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์)

17 ม.ค. 2567

เตรียมสอบซ่อม

(งดบรรยาย)

18 ม.ค. 2567-23 ม.ค. 2567

24 ม.ค. 2567-10 มี.ค. 2567

สอบ e-Testing ภาค 2/2566

(รายละเอียดการสอบตามประกาศ ของสถาบันบริการวิซาการทางอิเล็กทรอนิกส์)

5 ก.พ. 2567-9 ก.พ. 2567

16 ก.พ. 2567-16 ก.พ. 2567

ยื่นขอสอบช้ำซ้อน ภาค 2/2566 ทาง Online

(สำหรับนักศึกษาที่ขอจบการศึกษา)

12 มี.ค. 2567

13 มี.ค. 2567-26 มี.ค. 2567

18 มี.ค. 2567-22 มี.ค. 2567

21 มี.ค. 2567-25 มี.ค. 2567

27 มี.ค. 2567

6 เม.ย. 2567-8 เม.ย. 2567

10 เม.ย. 2567-12 เม.ย. 2567

ลงทะเบียนสอบ e-Testing

(รายละเอียดตามประกาศ ของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์)

18 เม.ย. 2567-20 เม.ย. 2567

ยื่นขอสอบช้ำซ้อน ภาคฤดูร้อน/2566 ทาง Online

(สำหรับนักศึกษาที่ขอจบการศึกษา)

18 เม.ย. 2567-17 พ.ค. 2567

22 เม.ย. 2567-17 พ.ค. 2567

สอบ e-Testing ภาคฤดูร้อน/2566

(รายละเอียดการสอบตามประกาศ ของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์)

20 พ.ค. 2567

21 พ.ค. 2567-29 พ.ค. 2567

สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2566

(เว้นวันที่ 22 พ.ค. 2567)

30 พ.ค. 2567

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

29 พ.ย. 2566-5 มี.ค. 2567

บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ

(เฉพาะกระบวนวิขาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

2 ธ.ค. 2566-17 มี.ค. 2567

บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

(เฉพาะกระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

5 ม.ค. 2567-9 ม.ค. 2567

3 ก.พ. 2567-4 ก.พ. 2567

10 ก.พ. 2567-11 ก.พ. 2567

19 ก.พ. 2567-22 ก.พ. 2567

30 มี.ค. 2567-31 มี.ค. 2567

1 เม.ย. 2567-5 เม.ย. 2567

3 เม.ย. 2567-8 เม.ย. 2567

6 เม.ย. 2567-7 เม.ย. 2567

9 เม.ย. 2567

22 เม.ย. 2567-24 เม.ย. 2567

29 เม.ย. 2567-28 พ.ค. 2567

1 มิ.ย. 2567-2 มิ.ย. 2567

8 มิ.ย. 2567-9 มิ.ย. 2567

10 มิ.ย. 2567

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ

10 ต.ค. 2566-24 ม.ค. 2567

25 ม.ค. 2567-28 ม.ค. 2567

29 ม.ค. 2567