คู่มือปฐมนิเทศ
2565
ลงทะเบียนซิมราม
คลิกที่นี่
ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง

23 พ.ย. 2565-13 มี.ค. 2566

11 ม.ค. 2566-28 ก.พ. 2566

6 ก.พ. 2566-10 ก.พ. 2566

14 ก.พ. 2566-18 ก.พ. 2566

14 มี.ค. 2566

15 มี.ค. 2566-28 มี.ค. 2566

20 มี.ค. 2566-24 มี.ค. 2566

24 มี.ค. 2566-29 มี.ค. 2566

29 มี.ค. 2566

3 เม.ย. 2566-5 เม.ย. 2566

8 เม.ย. 2566-10 เม.ย. 2566

18 เม.ย. 2566-20 เม.ย. 2566

18 เม.ย. 2566-14 พ.ค. 2566

20 เม.ย. 2566-22 พ.ค. 2566

1 พ.ค. 2566-2 ก.ค. 2566

รับสมัครนักศึกษาใหม่ภาค 1/66 ส่วนกลางทาง Internet

(ผู้ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต และผู้ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) ได้ที่ http://iregis2.ru.ac.th

1 พ.ค. 2566-2 ก.ค. 2566

1 พ.ค. 2566-23 มิ.ย. 2566

​รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทางไปรษณีย์

(เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

18 พ.ค. 2566-21 พ.ค. 2566

23 พ.ค. 2566

24 พ.ค. 2566-31 พ.ค. 2566

1 มิ.ย. 2566

29 มิ.ย. 2566-2 ก.ค. 2566

3 ก.ค. 2566

4 ก.ค. 2566-16 ต.ค. 2566

7 ก.ค. 2566-17 ก.ค. 2566

18 ก.ค. 2566-26 ก.ค. 2566

21 ก.ค. 2566-25 ก.ค. 2566

7 ส.ค. 2566-11 ส.ค. 2566

8 ส.ค. 2566-10 ส.ค. 2566

23 ส.ค. 2566

24 ส.ค. 2566-29 ส.ค. 2566

1 ก.ย. 2566-12 ต.ค. 2566

สอบ e-Testing

รายละเอียดการสอบดูตามประกาศ ของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์

4 ก.ย. 2566-8 ก.ย. 2566

19 ก.ย. 2566-23 ก.ย. 2566

17 ต.ค. 2566

18 ต.ค. 2566-1 พ.ย. 2566

2 พ.ย. 2566

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมิภาค

30 พ.ย. 2565-1 มี.ค. 2566

3 ธ.ค. 2565-12 มี.ค. 2566

20 ก.พ. 2566-23 ก.พ. 2566

1 เม.ย. 2566-2 เม.ย. 2566

3 เม.ย. 2566-7 เม.ย. 2566

5 เม.ย. 2566-10 เม.ย. 2566

8 เม.ย. 2566-9 เม.ย. 2566

10 เม.ย. 2566

26 เม.ย. 2566-28 เม.ย. 2566

1 พ.ค. 2566-2 ก.ค. 2566

​รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค 1/2566 ทาง Internet

(ผู้ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต และผู้ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) ได้ที่ http://iregis2.ru.ac.th

1 พ.ค. 2566-2 ก.ค. 2566

1 พ.ค. 2566-23 มิ.ย. 2566

3 พ.ค. 2566-6 มิ.ย. 2566

18 พ.ค. 2566-21 พ.ค. 2566

10 มิ.ย. 2566-11 มิ.ย. 2566

15 มิ.ย. 2566-19 มิ.ย. 2566

17 มิ.ย. 2566-18 มิ.ย. 2566

19 มิ.ย. 2566

26 มิ.ย. 2566-10 ก.ค. 2566

29 มิ.ย. 2566-2 ก.ค. 2566

3 ก.ค. 2566

4 ก.ค. 2566-2 ต.ค. 2566

8 ก.ค. 2566-29 ต.ค. 2566

7 ส.ค. 2566-11 ส.ค. 2566

2 ก.ย. 2566-3 ก.ย. 2566

9 ก.ย. 2566-10 ก.ย. 2566

18 ก.ย. 2566-21 ก.ย. 2566

4 พ.ย. 2566-5 พ.ย. 2566

11 พ.ย. 2566-12 พ.ย. 2566

13 พ.ย. 2566

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต่างประเทศ