Ramkhamhaeng University    
ลงทะเบียนซิมราม
คลิกที่นี่


การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 2) ภาค 2 ปีการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาค 2/2561

การกำหนด เปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 1) ภาค 2 ปีการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอกำหนดชื่อ การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาค 2/2561

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 1) ภาค 2 ปีการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาค 2/2561

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 1) ภาค 2 ปีการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ของดเปิดสอนบางกระบวนวิชา ภาค 2/2561

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ภาค 2 ปีการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 2/2561


การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 13) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 1/2561

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 11) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะนิติศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2561

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 12) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 1/2561


การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ (ครั้งที่ 3) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะศึกษาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงการจัดสอบของบางกระบวนวิชา ในการการสอบซ่อมของ ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

การเปิดชั่วโมงปฏิบัติการเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเปิดชั่วโมงปฏิบัติการเพิ่มเติมของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2561


การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 11) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะศึกษาศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 1/2561

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 10) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะนิติศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2561

การเปิดชั่วโมงปฏิบัติการเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเปิดชั่วโมงปฏิบัติการเพิ่มเติมของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2561

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 10) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 1/2561

การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 9) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงการจัดสอบของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2561
ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่งดบรรยาย 1/2560
นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายรายละเอียดนี้ ให้ไปดำเนินการบอกเลิกกระบวนวิชาและขอคืนเงินค่าหน่วยกิจหรือสับเปลี่ยนเป็นกระบวนวิชาอื่นได้

มร.30 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอน พร้อมกับวันเวลาสอบไล่ ภาค 2/61


การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 2) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะศึกษาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงการจัดสอบของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2561

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 9) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2561

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 8) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาศาสตร์ ของดสอนบางกระบวนวิชา ภาค 1/2561

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 9) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 1/2561

การกำหนด เปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 8) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ขอกำหนดชื่อ การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2561

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 8) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2561

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 8) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 1/2561


การงดชั่วโมงปฏิบัติการ (ครั้งที่ 1) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์ ของดชั่วโมงปฏิบัติการของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2561

การเปิดชั่วโมงปฏิบัติการเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเปิดชั่วโมงปฏิบัติการเพิ่มเติมของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2561

การกำหนด เปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 6) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ขอกำหนดชื่อ การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2561การเปิดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 15) ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
คณะบริหารธุรกิจ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 2/2561

การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 14) ภาค 2 ปีการศึกษา 2560
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาค 2/2560

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 1/2561

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 6) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2561

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 6) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ และคณะศึกษาศาสตร์ ของดสอนกระบวนวิชา HEC4206 และ HRM4328 ภาค 1/2561


การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 5) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2561

การกำหนด เปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 5) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอกำหนดชื่อ การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2561

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 1/2561


© 2019Ramkhamhaeng University All Rights Reserved