การเปลี่ยนแปลงห้องเรียน (ครั้งที่ 1) ภาค 2 ปีการศึกษา 2565
กองงานวิทยาเขตบางนา สำนังงานอธิการบดี ขอเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ของบางกระบวนวิชา ภาค 2/2565
การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที 8) ภาค 1 ปีการศึกษา 2565
คณะนิติศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาค 1/2565

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที 8) ภาค 1 ปีการศึกษา 2565
คณะมนุษยศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชา เพิ่มเติม ภาค 1/2565

การกำหนด เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที 3) ภาค 1 ปีการศึกษา 2565
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ขอกำหนดชื่อ เปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาค 1/2565

การกำหนด เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที 2) ภาค 1 ปีการศึกษา 2565
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ขอกำหนดชื่อ เปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาค 1/2565

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที 3) ภาค 1 ปีการศึกษา 2565
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาค 1/2565

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที 2) ภาค 1 ปีการศึกษา 2565
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาค 1/2565

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที 5) ภาค 1 ปีการศึกษา 2565
คณะมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ของดสอนบางกระบวนวิชา ภาค 1/2565

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที 6) ภาค 1 ปีการศึกษา 2565
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชา ภาค 1/2565

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ (ครั้งที 7) ภาค 1 ปีการศึกษา 2565
คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงการจัดสอบของบางกระบวนวิชา ในการสอบไล่ ภาค 1/2565

การกำหนด เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที 7) ภาค 1 ปีการศึกษา 2565
คณะวิทยาศาสตร์ ขอกำหนดชื่อ เปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาค 1/2565

การเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที 6) ภาค 1 ปีการศึกษา 2565
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กองบริการการศึกษา ขอเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาค 1/2565

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที 7) ภาค 1 ปีการศึกษา 2565
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาค 1/2565

การเปิด SECTION เพิ่มเติม (ครั้งที 1) ภาค 1 ปีการศึกษา 2565
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอเปิด SECTION ของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2565

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที 7) ภาค 1 ปีการศึกษา 2565
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชา ภาค 1/2565

การเปลี่ยนแปลงห้องเรียน (ครั้งที่ 1) ภาค 1 ปีการศึกษา 2565
กองงานวิทยาเขตบางนา สำนักงานอธิการบดี ขอเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ของบางกระบวนวิชา ในภาค 1/2565

การกำหนด เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 4) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ขอกำหนด เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน ของบางกระบวนวิชา ในภาคฤดูร้อน/2564


การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
คณะมนุษยศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติมในภาคฤดูร้อน/2564

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
คณะศึกษาศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติมในภาคฤดูร้อน/2564

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
คณะมนุษยศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติมในภาคฤดูร้อน/2564


การเปิดวันเวลาสอน เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอเปิดสอน SECTION ของบางกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน/2564

การกำหนด เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 2) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ขอกำหนด เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน ของบางกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน/2564

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 2) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน/2564

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 2) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ของดสอนบางกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน/2564

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติมในภาคฤดูร้อน/2564

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 3) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ และสื่อสารมวลชน ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน/2564

การกำหนด เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 3) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอกำหนด เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน ของบางกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน/2564
เปลี่ยนแปลงข้อมูลของกระบวนวิชา HIS3501
คณะมนุษยศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสำหรับการลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา HIS3501

การเปลี่ยนแปลงห้องเรียน (ครั้งที่ 1) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
กองงานวิทยาเขตบางนา สำนักงานอธิการบดี ขอเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ของบางกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 เพื่อความเหมาะสมและอำนวนความสะดวก ให้แก่นักศึกษาในการเข้าฟังคำบรรยาย

ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของกระบวนวิชา
คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา


เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว    ยอมรับทั้งหมด