กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง


นายชีพ จุลมนต์
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง


ผศ.บุญชาล ทองประยูร
รักษาราชการแทนอธิการบดี


รศ.พันธ์เทพ วิทิตอนันต์
ประธานสภาคณาจารย์


รศ.นพคุณ คุณาชีวะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผศ.พิทยา สีสด
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


รศ.เริงรณ ล้อมลาย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


รศ.สุวรรณี เดชวรชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


รศ.สาธิน สุนทรพันธุ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


น.ส.นีลนารา วงศ์เกิด
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผศ.ไม้ สงวนสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


รศ.อรนุช ลิมตศิริ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


นายขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผศ.รำจวน เบญจศิริ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


รศ.ปิยะรัตน์ ปรีย์มาโนช
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


นายสมยศ คงดวล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ศ.พิเศษ ปัญญา สุทธิบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายวิทวัส บุญญสถิตย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ.สุขสมัย สุทธิบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ


นายธีระ ทองประกอบ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ


นายจักรกฤช ศรีธนกฤช
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ


ข้อมูลล่าสุด : วันที่ 1 พฤษภาคม 2563