กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง


นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง


ศ.พิเศษ ปัญญา สุทธิบดี
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ


นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ


นายวิทวัส บุญญสถิตย์
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ


ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสุทธิเกียรติ จิราวัฒน์
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ


ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย


รศ.พันธ์เทพ วิทิตอนันต์
ประธานสภาคณาจารย์


ผศ.ดร.อาจรณ เชษฐสุมน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


รศ.เริงรณ ล้อมลาย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผศ.พิทยา สีสด
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


รศ.สุวรรณี เดชวรชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


รศ.พตท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยง


ผศ.สาธิน สุนทรพันธุ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผศ.แพรวพรรณ หลายปัญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


อาจารย์ ดร.นีลนารา วงษ์เกิด
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.สรตี ปรีชาปัญญากุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.เอก แสงวิเชียร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


รศ.ดร.ดำรงศักดิ์ จันโททัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


อาจารย์ ดร.อภิวีย์ อันตรเสน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


นายสมยศ คงดวล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย


นายธีระ ทองประกอบ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย


นายจักรกฤช ศรีธนกฤช
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย


ข้อมูล : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
เราอาจจะใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้   ยอมรับอ่านเพิ่มเติม