กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง


นายชีพ จุลมนต์
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง


ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดี


ผศ.วันชัย ปานจันทร์
ประธานสภาคณาจารย์


นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย


ผศ.บุญชาล ทองประยูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


รศ.นพคุณ คุณาชีวะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


นายมนตรี กวีนัฏธยานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


รศ.สุวรรณี เดชวรชัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


น.ส.นีลนารา วงษ์เกิด
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผศ.ไม้ สงวนสกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


รศ.อรนุช ลิมตศิริ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


นายขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


รศ.รำจวน เบญจศิริ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


รศ.ปิยะรัตน์ ปรีย์มาโนช
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


น.ส.รุ่งอร่าม โอมาศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ศ.พิเศษ ปัญญา สุทธิบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายวิทวัส บุญญสถิตย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ.สุขสมัย สุทธิบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ


นายธีระ ทองประกอบ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ


นายจักรกฤช ศรีธนกฤช
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ


ข้อมูลล่าสุด : วันที่ 12 มิถุนายน 2562