Ramkhamhaeng University    

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง


นายชีพ จุลมนต์
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง


ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดี กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง


นายคึกฤทธิ์ ศิลาลาย
ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง


นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง


ผศ.บุญชาล ทองประยูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง


รศ.นพคุณ คุณาชีวะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง


นายมนตรี กวีนัฏธยานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง


รศ.พิมพ์ใจ รื่นเริง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง


รศ.ศุภชัย ตันศิริ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง


รศ.ปิยะนุช เงินคล้าย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง


รศ.จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง


นางสาวรุ่งอร่าม โอมาศ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง


ศ.พิเศษ ปัญญา สุทธิบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


รศ.สุขสมัย สุทธิบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง


นางพิมล สิงห์อุไร
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง


นายธีระ ทองประกอบ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง


นายจักรกฤช ศรีธนกฤช
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง


ข้อมูลล่าสุด : วันที่ 20 เมษายน 2561
© 2019Ramkhamhaeng University All Rights Reserved