กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง


นายวีระพล ตั้งสุวรรณ
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง


ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร
รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง


ศ.พิเศษ ปัญญา สุทธิบดี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายวิทวัส บุญญสถิตย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสุทธิเกียรติ จิราวัฒน์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ


ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


รศ.ดร.ปิยะ ศักดิ์เจริญ
ประธานสภาคณาจารย์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


รศ.ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


รศ.พตท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผศ.สาธิน สุนทรพันธุ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผศ.แพรวพรรณ หลายปัญญา
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


อาจารย์ ดร.นีลนารา วงษ์เกิด
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


อาจารย์กฤชญา พุ่มพิน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


ผศ.ดร.เอก แสงวิเชียร
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


รศ.ดร.ดำรงศักดิ์ จันโททัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


อาจารย์ ดร.อภิวีร์ อันตรเสน
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


นางจารุพร สิทธินันท์เจริญ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย


นายธีระ ทองประกอบ
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย


นายจักรกฤช ศรีธนกฤช
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย


ข้อมูล D-CI66/T : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 : จำนวนการเข้าชม 15650 ครั้ง
เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว    ยอมรับทั้งหมด