คณะผู้บริหารสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ


รศ.ประเสริฐ ตัณศิริ
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.ตรัง


รศ.วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.สุรินทร์


รศ.พรรณพิมล ก้านกนก
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.อุทัยธานี


รศ.สุกัญญา ตันธนวัฒน์
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.นครราชสีมา


รศ.สมพล ทุ่งหว้า
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.ขอนแก่น


ผศ.วรานนท์ คงสง
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.หนองบัวลำภู


นายโกวิท น้อยโคตร
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.ศรีสะเกษ


ผศ.กิตติศักดิ์ เชื้ออาษา
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.ปราจีนบุรี


ผศ.กนกวรรณ ผลศรัทธา
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.นครศรีธรรมราช


รศ.ณรัฐ วัฒนพานิช
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.นครพนม


นางสาวกุลทิตา ยุวะหงษ์
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.สงขลา


นางสาวรัสวรรณ อดิศัยภารดี
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.ลพบุรี


นายบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.เชียงใหม่


นางสาวทอแสง หงษ์คำ
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.เชียงราย


ข้อมูลล่าสุด : วันที่ 22 มีนาคม 2563