คณะผู้บริหารสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ


ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
e-mail : president@rumail.ru.ac.th


ผศ.กิตติศักดิ์ เชื้ออาษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.ปราจีนบุรี
e-mail :


ผศ.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.อำนาจเจริญ
e-mail :


อาจารย์เยาวรัช ทองเสริม
ผู้ช่วยอธิการบดีผ่ายวิทยบริการ จ.นครพนม
e-mail :


ผศ.ศุภโชติ เดชะราช
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.นครศรีธรรมราช
e-mail :


อาจารย์ปฐิมาพร ล้อมลาย
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.ตรัง
e-mail :


อาจารย์กุลทิตา ยุวะหงษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.อุทัยธานี
e-mail :


อาจารย์สุรพัฒน์ มังคะลี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.สุโขทัย
e-mail :


อาจารย์เปาว์ จำปาเงิน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.ลพบุรี
e-mail :


อาจารย์ทอแสง หงษ์คำ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.แพร่
e-mail :


รศ.สมพล ทุ่งหว้า
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.สงขลา
e-mail :


ผศ.ไม้ สงวนสกุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.พังงา
e-mail :


อาจารย์โกวิท น้อยโคตร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.เพชรบูรณ์
e-mail :


ผศ. ว่าที่ ร.ต.เอกสิทธิ์ สนามทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.ชัยภูมิ
e-mail :


อาจารย์ปรมต วรรณบวร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.สุรินทร์
e-mail :


รศ.ปรัชญา ชุ่มนาเสียว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.บุรีรัมย์
e-mail :


อาจารย์สัจจวัตน์ เรืองกาญจน์กุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.ศรีสะเกษ
e-mail :


อาจารย์สุรเชษฐ์ โชวเกียรติรุ่ง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.เชียงราย
e-mail :


อาจารย์กฤติธี ศรีเกตุ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.หนองบัวลำภู
e-mail :


ผศ.กนกวรรณ ผลศรัทธา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.อุดรธานี
e-mail :


ผศ.พรพรหม อินทรัมพรรย์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.นครราชสีมา
e-mail :


อาจารย์เยาวพรรณ ทิมทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.ขอนแก่น
e-mail :


ผศ.รัสวรรณ อดิศัยภารดี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จ.กาญจนบุรี
e-mail :


ข้อมูล : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
เราอาจจะใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้   ยอมรับอ่านเพิ่มเติม