คณะผู้บริหารสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ


นายหฤษฎ์ นิ่มรักษา
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.ปราจีนบุรี


รศ.สุกัญญา ตันธนวัฒน์
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.อุทัยธานี


รศ.วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.อำนาจเจริญ


ผศ.พรชัย จิตต์พานิชย์
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.แพร่


รศ.พรรณพิมล ก้านกนก
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.นครศรีธรรมราช


ผศ.วรานนท์ คงสง
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.นครพนม


รศ.ชำนาญ เต็มเมืองปัก
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.นครราชสีมา


นายณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.สุโขทัย


นายโกวิท น้อยโคตร
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.ศรีสะเกษ


รศ.ประเสริฐ ตัณศิริ
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.ตรัง


รศ.เอื้อน ปิ่นเงิน
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.อุดรธานี


รศ.สมพล ทุ่งหว้า
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.สงขลา


นายประสิทธิ์ บุญไทย
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.หนองบัวลำภู


รศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.ลพบุรี


รศ.ปรีชา พหลเทพ
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.เชียงใหม่


รศ.จันทร์จารี เกตุมาโร
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.ขอนแก่น


นายจเลิศ เจษฎาวัลย์
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.พังงา


รศ.วัฒน์ บุญกอบ
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.เชียงราย


รศ.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์
รธก.ฝ่ายวิทยบริการ จ.สุรินทร์


ข้อมูลล่าสุด : วันที่ 12 มิถุนายน 2562