คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง


ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง


รศ.รำไพ สิริมนกุล
รธก.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


รศ.นพคุณ คุณาชีวะ
รธก.ฝ่ายนโยบายและแผน


ผศ.บุญชาล ทองประยูร
รธก.ฝ่ายวิชาการและวิจัย


นายศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ
รธก.ฝ่ายการคลัง


รศ.เริงรณ ล้อมลาย
รธก.ฝ่ายธุรการ


นายมนตรี กวีนัฏธยานนท์
รธก.ฝ่ายบริหาร


ผศ.ศุภโชติ เดชะราช
รธก.ฝ่ายอำนวยการ


รศ.วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ
รธก.ฝ่ายสื่อการสอน


ผศ.พิทยา สีสด
รธก.ฝ่ายวิทยาเขต


นายปรีชา ประยูรพัฒน์
รธก.ฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์


รศ.สุขสมัย สุทธิบดี
รธก.ฝ่ายนิติการ


รศ.ประโมทย์ จารุนิล
รธก.ฝ่ายสิทธิประโยชน์


ผศ.สถาพร สระมาลีย์
รธก.ฝ่ายกิจการพิเศษ


รศ.อดุลย์ ตะพัง
รธก.ฝ่ายกิจการนักศึกษา


รศ.ปัญญา ศิริโรจน์
รธก.ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา


ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต
รธก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์


รศ.วิไลวรรณ ทองประยูร
รธก.ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ


ผศ.กรสรวง ปาณินท์
รธก.ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม


ผศ.สาธิษฐ์ นากกระแสร์
รธก.ฝ่ายธรรมาภิบาล


ผศ.อาจรณ เชษฐสุมน
รธก.ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา


รศ.สุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์
รธก.ฝ่ายสำนักงานวิทยบริการ


ข้อมูลล่าสุด : วันที่ 12 มิถุนายน 2562