คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง


ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
e-mail : president@rumail.ru.ac.th


รศ.นพคุณ คุณาชีวะ
รธก.ฝ่ายนโยบายและแผน
e-mail : vp-policyplanning@rumail.ru.ac.th


รศ.สุขสมัย สุทธิบดี
รธก.ฝ่ายนิติการ
e-mail : vp-legalaffairs@rumail.ru.ac.th


ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต
รธก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์
e-mail : vp-publicrelations@rumail.ru.ac.th


รศ.อดุลย์ ตะพัง
รธก.ฝ่ายกิจการนักศึกษา
e-mail : vp-studentaffairs@rumail.ru.ac.th


ผศ.พิทยา สีสด
รธก.ฝ่ายบริหาร
e-mail : vp-administration@rumail.ru.ac.th


รศ.เริงรณ ล้อมลาย
รธก.ฝ่ายธุรการ
e-mail : vp-businessaffairs@rumail.ru.ac.th


ผศ.ศุภโชติ เดชะราช
รธก.ฝ่ายอำนวยการ
e-mail : vp-supportservices@rumail.ru.ac.th


ผศ.อาจรณ เชษฐสุมน
รธก.ฝ่ายวิชาการและวิจัย
e-mail : vp-academicaffairs@rumail.ru.ac.th


ผศ.สาธิษฐ์ นากกระแสร์
รธก.ฝ่ายสื่อการสอน
e-mail : vp-ectechnology@rumail.ru.ac.th


ผศ.ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ
รธก.ฝ่ายธรรมาภิบาล
e-mail : vp-goodgovernance@rumail.ru.ac.th


ผศ.กรสรวง ปาณินท์
รธก.ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
e-mail : vp-artculture@rumail.ru.ac.th


อาจารย์เจษฎา อธิพงศ์วณิช
รธก.ฝ่ายกิจการพิเศษ
e-mail : vp-specialaffairs@rumail.ru.ac.th


อาจารย์เมธาวี อนิวรรตนพงศ์
รธก.ฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
e-mail : vp-specialprograms@rumail.ru.ac.th


ข้อมูล โดย กองการเจ้าหน้าที่ : วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
เราอาจจะใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้   ยอมรับอ่านเพิ่มเติม