คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง


ผศ.บุญชาล ทองประยูร
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง


รศ.นพคุณ คุณาชีวะ
รธก.ฝ่ายนโยบายและแผน


รศ.สุขสมัย สุทธิบดี
รธก.ฝ่ายนิติการ


ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต
รธก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์


รศ.อดุลย์ ตะพัง
รธก.ฝ่ายกิจการนักศึกษา


ผศ.พิทยา สีสด
รธก.ฝ่ายบริหาร


รศ.เริงรณ ล้อมลาย
รธก.ฝ่ายธุรการ


ผศ.ศุภโชติ เดชะราช
รธก.ฝ่ายอำนวยการ


ผศ.อาจรณ เชษฐสุมน
รธก.ฝ่ายวิชาการและวิจัย


ผศ.เดมีย์ ระเบียบโลก
รธก.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


ผศ.สาธิษฐ์ นากกระแสร์
รธก.ฝ่ายสื่อการสอน


นายศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ
รธก.ฝ่ายธรรมาภิบาล


นายณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
รธก.ฝ่ายการคลัง


ผศ.กรสรวง ปาณินท์
รธก.ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม


นายเจษฎา อธิพงศ์วณิช
รธก.ฝ่ายกิจการพิเศษ


นางสาวเมธาวี อนิวรรตนพงศ์
รธก.ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ


ข้อมูลล่าสุด : วันที่ 22 มีนาคม 2563