คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง


ผศ.ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
e-mail : president@rumail.ru.ac.th


ผศ.ดร.สาธิษฐ์ นากกระแสร์
รธก.ฝ่ายนโยบายและแผน
e-mail : vp-policyplanning@rumail.ru.ac.th


ผศ.ดร.อาจรณ เชษฐสุมน
รธก.ฝ่ายวิชาการและวิจัย
e-mail : vp-academicaffairs@rumail.ru.ac.th


ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ
รธก.ฝ่ายการคลัง
e-mail :


รศ.เริงรณ ล้อมลาย
รธก.ฝ่ายธุรการ
e-mail : vp-businessaffairs@rumail.ru.ac.th


ผศ.พิทยา สีสด
รธก.ฝ่ายบริหาร
e-mail : vp-administration@rumail.ru.ac.th


ผศ.ดร.วรานนท์ คงสง
รธก.ฝ่ายอำนวยการ
e-mail : vp-supportservices@rumail.ru.ac.th


อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีชุมพล มากทอง
รธก.ฝ่ายวิทยาเขต
e-mail :


ดร.เมธาวี อนิวรรตนพงศ์
รธก.ฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์
e-mail : vp-specialprograms@rumail.ru.ac.th


ผศ.ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์
รธก.ฝ่ายนิติการ
e-mail :


ผศ.สิทธิภาคย์ ภูริสินสิทธิ์
รธก.ฝ่ายสิทธิประโยชน์
e-mail :


ผศ.ดร.เดมีย์ ระเบียบโลก
รธก.ฝ่ายกิจการนักศึกษา
e-mail : vp-intrelations@rumail.ru.ac.th


ผศ.กรสรวง ปาณินท์
รธก.ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
e-mail : vp-artculture@rumail.ru.ac.th


ผศ.สุรัตนา อดิพัฒน์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
e-mail :


อาจารย์เจษฎา อธิพงศ์วณิช
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
e-mail : vp-specialaffairs@rumail.ru.ac.th


ผศ.สรตี ปรีชาปัญญากุล
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
e-mail :


รศ.วันชัย ปานจันทร์
ผู้ช่วยอธิการบดีผ่ายสื่อการสอน
e-mail :


ผศ.เกษม ชูรัตน์
ผู้ช่วยอธิการบดีผ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
e-mail :


ผศ.บงกช ทองเอี่ยม
ผู้ช่วยอธิการบดีผ่ายนวัตกรรมการศึกษา
e-mail :


อาจารย์วิมลมาลย์ สมคะเน
ผู้ช่วยอธิการบดีผ่ายสวัสดิการ
e-mail :


ผศ.ปุณณดา อิงคุลานนท์
ผู้ช่วยอธิการบดีผ่ายธรรมาภิบาล
e-mail :


ข้อมูล : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
เราอาจจะใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้   ยอมรับอ่านเพิ่มเติม