ตาราง มร.30

วันเวลาสอบภาคซ่อม 1/2563
กระบวนวิชาและวันเวลาสอบ ภาค ซ.1/2563

มร.30 ภาค 1/2563
ประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอนพร้อมกับวันเวลาสอบไล่ภาค 1/2563

วันเวลาสอบภาคซ่อม2/2562
กระบวนวิชาและวันเวลาสอบ ภาค ซ.2/2562

มร.30 ภาค ฤดูร้อน/2562
ประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอนพร้อมกับวันเวลาสอบไล่ภาค S/2562

มร.30 ภาค 2/2562
ประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอน พร้อมกับวันเวลาสอบไล่ ภาค 2/2562


ม.ร.30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
ประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอนพร้อกับวันเวลาสอบไล่ภาค 1/2562

วันและเวลาสอบซ่อมภาค 2,S / 2561
กระบวนวิชาและวันเวลาสอบภาค 2 และ Summer ปีการศึกษา 2561

มร.30 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
ประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอน พร้อมกับวันเวลาสอบไล่ ภาค S/2561

มร.30 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอน พร้อมกับวันเวลาสอบไล่ ภาค 2/61

ตารางสอบซ่อม 1/2561 (update)
วัน-เวลา สอบซ่อม 1/61

มร.30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 (update)
กระบวนวิชาที่เปิดสอน พร้อมวันเวลาเรียน และวันสอบไล่

ตารางสอบซ่อม ภาค2 และ ภาคฤดูร้อน / 2560
กระบวนวิชาและวันเวลาสอบ ภาค ซ.2,S /2560

มร.30 ภาคฤดูร้อน (Summer)ปีการศึกษา 2560
กระบวนวิชาที่เปิดสอน พร้อมกับวันเวลาสอบไล่ ภาค S/2560
ตารางสอบซ่อม ภาค2,ภาคฤดูร้อน / 2559
วัน เวลา สำหรับการสอบซ่อมภาค 2 และ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ของแต่ละกระบวนวิชา

มร.30 ภาคฤดูร้อน (Summer)ปีการศึกษา 2559
ตารางเรียนพร้อมวันเวลาสอบ ภาค Summer/2559

มร.30 ภาค 2/2559
ตารางเรียนพร้อมวันสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2559 (update)