Ramkhamhaeng University    
 

ข่าวประกาศประกาศ เรื่อง ให้นำต้นฉบับหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2558
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนำต้นฉบับหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ งานตรวจสอบวุฒิบัตร ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร สำนักงานบริการและทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชั้น 3)


การงดบรรยาย
พฤหัสบดีที่ 12 ก.พ. 2558 งดบรรยายที่ SBB201,401,501 และ 502 ตั้งแต่ 15.30 น. เป็นต้นไป


กำหนดวัน เวลา สถานที่รับบัตรประจำตัวนักศึกษา
กำหนดวัน เวลา สถานที่รับบัตรประจำตัวนักศึกษาของนักศึกษาสมัครใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2557


© 2019Ramkhamhaeng University All Rights Reserved