การสอบกำหนดวัน เวลา รหัสประจำตัวของนักศึกษาที่สอบบางกระบวนวิชา ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
กำหนดวัน เวลา รหัสประจำตัวของนักศึกษาที่สอบกระบวนวิชา POL1101, THA1003, POL1100,PSY1001, RAM1000 และ ENG1001 ภาค 1 ปีการศึกษา 2562