สถานะภาพนักศึกษา

ถอนสภาพการเป็นนักศึกษา ครั้งที่ 2/2562
มหาวิทยาลัยให้ถอนสภาพการเป็นนักศึกษา จำนวน 10 ราย