Ramkhamhaeng University    
ลงทะเบียนซิมราม
คลิกที่นี่


การเปิดเพิ่ม งด เปลี่ยนแปลง กระบวนวิชา

การกำหนด เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่อ อาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 6) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยให้กำหนดชื่อ เปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน ของบางกระบวนวิชาที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร. 30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2562

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 6) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
มหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชาที่ได้ประกาศไว้เดิม ใน ม.ร.30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2562

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 6)
คณะศึกษาศาสตร์ มีความจำเป็น ไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา ที่ประกาศเปิดสอนไว้ใน ม.ร. 30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2562

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ และ คณะศึกษาศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชา จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร. 30 ภาค 1 ปีการศึกษา 256

การกำหนด เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 5) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอกำหนด เและเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2562

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 5) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2562

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 5) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ของดสอนบางกระบวนวิชา ภาค 1/2562

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 1/2562

การเปิดสอบกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) การสอบซ่อมของ ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเปิดสอบซ่อมบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ในการสอบซ่อมของ ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ (ครั้งที่ 1) การสอบซ่อมของ ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
คณะศึกษาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงการจัดสอบของบางกระบวนวิชา ในการสอบซ่อมของ ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561การกำหนด เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 3) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ขอกำหนด เและเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2562

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 3) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2562

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 3) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะนิติศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ของดสอนบางกระบวนวิชา ภาค 1/2562

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะนิติศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 1/2562

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ (ครั้งที่ 2) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลาสอบของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2562

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 2) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ของดสอนบางกระบวนวิชา ภาค 1/2562

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 1/2562

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ (ครั้งที่ 1) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลาสอบของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2562

การกำหนด เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 2) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอกำหนด เและเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2562

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 1) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ของดสอนบางกระบวนวิชา ภาค 1/2562

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 1) ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2562

การกำหนด เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 1) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอกำหนด เและเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2562

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ภาค 1 ปีการศึกษา 2562
คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 1/2562


การเปลี่ยนแปลงวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 5) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ และคณะมนุษยศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2561

การกำหนด และเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 5) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
คณะรัฐศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอกำหนด และเปลี่ยนแปลง ชื่ออาจารย์ผู้สอน ภาคฤดูร้อน/2561


การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ (ครั้งที่ 1) ภาค 2 ปีการศึกษา 2561
คณะศึกษาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงการจัดสอบของบางกระบวนวิชา ภาค 2/2561

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 11) ภาค 2 ปีการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ และคณะรัฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาค 2/2561

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 11) ภาค 2 ปีการศึกษา 2561
คณะสื่อสารมวลชน ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 2/2561การเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 9) ภาค2/2561
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาจากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร. 30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2561

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 9) ภาค2/2561
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มีความจำเป็นบางประการไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา ที่ประกาศเปิดสอนใน ม.ร. 30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2561

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 9) ภาค 2/2561
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มีความจำเป็นบางประการได้ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชาที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2561

กำหนด เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่อ อาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 9) ภาค2/2561
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มีความจำเป็นบางประการได้ขอ เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชาที่เปิดสอนใน ภาค 2 ปีการศึกษา 2561

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) ภาค 2 ปีการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 2/2561

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 6) ภาค 2 ปีการศึกษา 2561
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาค 2/2561

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 6) ภาค 2 ปีการศึกษา 2561
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของดเปิดสอนบางกระบวนวิชา ภาค 2/2561

การกำหนด เปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 6) ภาค 2 ปีการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอกำหนดชื่อ การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาค 2/2561

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 7) ภาค 2 ปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 2/2561

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 7) ภาค 2 ปีการศึกษา 2561
คณะศึกษาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาค 2/2561

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 7) ภาค 2 ปีการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของดเปิดสอนบางกระบวนวิชา ภาค 2/2561

การกำหนด เปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 7) ภาค 2 ปีการศึกษา 2561
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ขอกำหนดชื่อ การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาค 2/2561


© 2019Ramkhamhaeng University All Rights Reserved