Ramkhamhaeng University    
ลงทะเบียนซิมราม
คลิกที่นี่


การลงทะเบียนรายชื่อนักศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง ซึ่งลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่คณะแจ้งงดบรรยายหลังการลงทะเบียนเรียน
รายชื่อนักศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง ซึ่งลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่คณะแจ้งงดบรรยายหลังการลงทะเบียนเรียนประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561


ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่งดบรรยาย 2/2561
นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายรายละเอียดนี้ ให้ไปดำเนินการบอกเลิกกระบวนวิชาและขอคืนเงินค่าหน่วยกิจหรือสับเปลี่ยนเป็นกระบวนวิชาอื่นได้


ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่งดบรรยาย 1/2560
นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายรายละเอียดนี้ ให้ไปดำเนินการบอกเลิกกระบวนวิชาและขอคืนเงินค่าหน่วยกิจหรือสับเปลี่ยนเป็นกระบวนวิชาอื่นได้การบอกเลิกบอกเพิ่มกระบวนวิชาของนักศึกษาเก่า ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560
การบอกเลิกบอกเพิ่มกระบวนวิชาของนักศึกษาเก่า ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 และการบอกเลิกบอกเพิ่มกระบวนวิชาของนักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนเรียนทางอินเตอร์เน็ตและทางไปรษณีย์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่งดบรรยาย ภาค 2/2560
นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายรายละเอียดนี้ ให้ไปดำเนินการบอกเลิกกระบวนวิชาและขอคืนเงินค่าหน่วยกิจหรือสับเปลี่ยนเป็นกระบวนวิชาอื่นได้


ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่งดบรรยาย ภาค 1/2559
นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายรายละเอียดนี้ ให้ไปดำเนินการบอกเลิกกระบวนวิชาและขอคืนเงินค่าหน่วยกิจหรือสับเปลี่ยนเป็นกระบวนวิชาอื่นได้

ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่งดบรรยาย ภาคฤดูร้อน/2558
นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายรายละเอียดนี้ ให้ไปดำเนินการบอกเลิกกระบวนวิชาและขอคืนเงินค่าหน่วยกิจหรือสับเปลี่ยนเป็นกระบวนวิชาอื่นได้การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

การบอกเลิก-เพิ่มกระบวนวิชา
การบอกเลิก-บอกเพิ่ม กระบวนวิชา กรณีนักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียนผิดพลาด ภาค 2/2557


© 2019Ramkhamhaeng University All Rights Reserved