Ramkhamhaeng University    


การเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาคฤดูร้อน/2558

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 1) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2558

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 3) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของดสอนบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2558

ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่งดบรรยาย ภาคฤดูร้อน/2558
นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายรายละเอียดนี้ ให้ไปดำเนินการบอกเลิกกระบวนวิชาและขอคืนเงินค่าหน่วยกิจหรือสับเปลี่ยนเป็นกระบวนวิชาอื่นได้

การเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเศรษศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาคฤดูร้อน/2558

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ (ครั้งที่ 2) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
คณะศึกษาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงการจัดสอบของบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2558

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 2) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
คณะศึกษาศาสตร์ ของดสอนบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2558


การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ (ครั้งที่ 1) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
คณะศึกษาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงการจัดสอบของบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2558

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 1) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษศาสตร์ และคณะทรัพยากรมนุษย์ ของดสอนบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2558

การเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาคฤดูร้อน/2558ประกาศ เรื่อง ให้นำต้นฉบับหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2558
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนำต้นฉบับหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ งานตรวจสอบวุฒิบัตร ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร สำนักงานบริการและทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชั้น 3)

การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559


การงดบรรยาย
พฤหัสบดีที่ 12 ก.พ. 2558 งดบรรยายที่ SBB201,401,501 และ 502 ตั้งแต่ 15.30 น. เป็นต้นไป


การบอกเลิก-เพิ่มกระบวนวิชา
การบอกเลิก-บอกเพิ่ม กระบวนวิชา กรณีนักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียนผิดพลาด ภาค 2/2557

การบอกเลิก-เพิ่มกระบวนวิชา
การบอกเลิก-บอกเพิ่ม กระบวนวิชา กรณีนักศึกษาเก่าลงทะเบียนเรียนผิดพลาด ภาค 2/2557

มร.30 (ตารางเรียนพร้อมวันสอบ)
รายวิชาที่เปิดสอน

กำหนดวัน เวลา สถานที่รับบัตรประจำตัวนักศึกษา
กำหนดวัน เวลา สถานที่รับบัตรประจำตัวนักศึกษาของนักศึกษาสมัครใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2557© 2019Ramkhamhaeng University All Rights Reserved