Ramkhamhaeng University    
 

การกำหนดชื่อ การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 2) ภาค 1 ปีการศึกษา 2559
คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ขอกำหนดชื่อ ขอเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2559

การงดสอบกระบวนวิชา (ครั้งที่ 4) ภาค 1 ปีการศึกษา 2559
คณะวิทยาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ของดสอบกระบวนวิชา CMS2357, POL4322 และ POL4364 ภาค 1/2559

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ (ครั้งที่ 2) ภาค 1 ปีการศึกษา 2559
คณะศึกษาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงการจัดสอบของบางกระบวนวิชา ภาค 1/2559

การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 13) ภาค 2 ปีการศึกษา 2558
คณะมนุษยศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาค 2/2558

การงดสอบกระบวนวิชา (ครั้งที่ 2) ในการสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
คณะวิทยาศาสตร์ ของดสอบกระบวนวิชา BIT3301 และ BIT3303 ภาคซ่อม 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ (ครั้งที่ 1) ในการสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
คณะมนุษยศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงการจัดสอบของบางกระบวนวิชา ภาคซ่อม 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558

การเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 5) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
คณะเศรษฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2558

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 1) ภาค 1 ปีการศึกษา 2559
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชา ภาค1/2559

การเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ภาค 1 ปีการศึกษา 2559
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค1/2559

การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 1) ภาค 1 ปีการศึกษา 2559
คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาค1/2559

การเปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชา ภาค 1 ปีการศึกษา 2558
ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2558


การเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาคฤดูร้อน/2558

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 4) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ของดสอนบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2558

การเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาคฤดูร้อน/2558

การเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาคฤดูร้อน/2558

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 1) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2558

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 3) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของดสอนบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2558

ข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่งดบรรยาย ภาคฤดูร้อน/2558
นักศึกษาที่มีรายชื่อแนบท้ายรายละเอียดนี้ ให้ไปดำเนินการบอกเลิกกระบวนวิชาและขอคืนเงินค่าหน่วยกิจหรือสับเปลี่ยนเป็นกระบวนวิชาอื่นได้

การเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเศรษศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาคฤดูร้อน/2558

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ (ครั้งที่ 2) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
คณะศึกษาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงการจัดสอบของบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2558

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 2) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
คณะศึกษาศาสตร์ ของดสอนบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2558


การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ (ครั้งที่ 1) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
คณะศึกษาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงการจัดสอบของบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2558

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 1) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษศาสตร์ และคณะทรัพยากรมนุษย์ ของดสอนบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2558

การเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาคฤดูร้อน/2558ประกาศ เรื่อง ให้นำต้นฉบับหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2558
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนำต้นฉบับหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ งานตรวจสอบวุฒิบัตร ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร สำนักงานบริการและทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชั้น 3)

การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559


การงดบรรยาย
พฤหัสบดีที่ 12 ก.พ. 2558 งดบรรยายที่ SBB201,401,501 และ 502 ตั้งแต่ 15.30 น. เป็นต้นไป


การบอกเลิก-เพิ่มกระบวนวิชา
การบอกเลิก-บอกเพิ่ม กระบวนวิชา กรณีนักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียนผิดพลาด ภาค 2/2557

การบอกเลิก-เพิ่มกระบวนวิชา
การบอกเลิก-บอกเพิ่ม กระบวนวิชา กรณีนักศึกษาเก่าลงทะเบียนเรียนผิดพลาด ภาค 2/2557

มร.30 (ตารางเรียนพร้อมวันสอบ)
รายวิชาที่เปิดสอน

กำหนดวัน เวลา สถานที่รับบัตรประจำตัวนักศึกษา
กำหนดวัน เวลา สถานที่รับบัตรประจำตัวนักศึกษาของนักศึกษาสมัครใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2557© 2019Ramkhamhaeng University All Rights Reserved