Ramkhamhaeng University    
หนังสือปฐมนิเทศ 2562การเปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชา ภาค 1 ปีการศึกษา 2560
คณะวิทยาศาสตร์ขอเปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชาจากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

การเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยกิตของกระบวนวิชา PED3303
คณะศึกษาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยกิตของกระบวนวิชา PED3303การกำหนดชื่อ เปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 1) ภาค 2 ปีการศึกษา 2558
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอกำหนดชื่อ การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของ บางกระบวนวิชา ภาคการศึกษา 2/2558

ตารางสอบซ่อม ภาค2,ภาคฤดูร้อน / 2559
วัน เวลา สำหรับการสอบซ่อมภาค 2 และ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 ของแต่ละกระบวนวิชา

มร.30 ภาคฤดูร้อน (Summer)ปีการศึกษา 2559
ตารางเรียนพร้อมวันเวลาสอบ ภาค Summer/2559


การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ (ครั้งที่ 1) ในการสอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2559
คณะมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงการจัดสอบของบางกระบวนวิชา ในการสอบซ่อมภาค 1/2559


การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 3) ภาค 2 ปีการศึกษา 2559
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาค 2/2559

การเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ภาค 2 ปีการศึกษา 2559
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 2/2559

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 3) ภาค 2 ปีการศึกษา 2559
คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ของดสอนบางกระบวนวิชา ภาค 2/2559

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 2) ภาค 2 ปีการศึกษา 2559
คณะมนุษยศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ของดสอนบางกระบวนวิชา ภาค 2/2559

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 2) ภาค 2 ปีการศึกษา 2559
คณะบริหารธุรกิจ และคณะมนุษยศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาค 2/2559

การเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) ภาค 2 ปีการศึกษา 2559
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 2/2559


การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 1) ภาค 2 ปีการศึกษา 2559
คณะมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียนของบางกระบวนวิชา ภาค 2/2559


การเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ภาค 2 ปีการศึกษา 2559
คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 2/2559

การเปลี่ยนแปลงวัน เวลา บรรยาย กระบวนวิชา THA1002 ภาค 2 ปีการศึกษา 2559
คณะมนุษยศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงวัน เวลา บรรยาย ของกระบวนวิชา THA1002 ภาค 2/2559

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 7) ภาค 1 ปีการศึกษา 2559
คณะบริหารธุรกิจ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค1/2559

การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 7) ภาค 1 ปีการศึกษา 2559
คณะรัฐศาสตร์ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ขอเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาคการศึกษา 1/2559


การกำหนดชื่อ การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 6) ภาค 1 ปีการศึกษา 2559
คณะวิทยาศาสตร์ ขอกำหนดชื่อ การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาคการศึกษา 1/2559

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 6) ภาค 1 ปีการศึกษา 2559
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชา ภาค1/2559

มร.30 ภาค 2/2559
ตารางเรียนพร้อมวันสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2559 (update)


การกำหนดชื่อ การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 5) ภาค 1 ปีการศึกษา 2559
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอกำหนดชื่อ การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา ภาคการศึกษา 1/2559

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่ 6) ภาค 1 ปีการศึกษา 2559
คณะบริหารธุรกิจ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค1/2559

การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 5) ภาค 1 ปีการศึกษา 2559
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชา ภาค1/2559


กำหนดวัน เวลา รหัสประจำตัวของนักศึกษาที่สอบบางกระบวนวิชา ภาค 1 ปีการศึกษา 2559
กำหนดวัน เวลา รหัสประจำตัวของนักศึกษาที่สอบกระบวนวิชา ENG1001, RAM1000, HIS1003, LIS1003, PSY1001, SOC1003, POL1101 และ THA1001 ภาค 1 ปีการศึกษา 2559


© 2019Ramkhamhaeng University All Rights Reserved