คณบดี/ผู้อำนวยการ


ผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


นายมนตรี กวีนัฏธยานนท์
รก.คณบดีคณะนิติศาสตร์


รศ.สุวรรณี เดชวรชัย
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ


รศ.วิโรจ นาคชาตรี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์


ผศ.สืบพงษ์ ปราบใหญ่
รก.คณบดีคณะศึกษาศาสตร์


รศ.วรรณา มุสิก
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์


ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
รก.คณบดีคณะรัฐศาสตร์


รศ.ปิยะรัตน์ ปรีย์มาโนช
รก.คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์


ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์


นายณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
รก.คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์


ผศ.ดวงเดือน จันทร์เจริญ
คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


นายดนัย ตันเกิดมงคล
คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์


นายขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์
รก.คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์


ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต
รก.คณบดีคณะสื่อสารมวลชน


น.ส.นีลนารา วงษ์เกิด
รก.คณบดีคณะธุรกิจการบริการ


รศ.สุวรรณี เดชวรชัย
รก.ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล


ผศ.รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา


รศ.อรนุช ลิมตศิริ
รก.ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา


นายสมชัย อวเกียรติ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง


ผศ.ไม้ สงวนสกุล
รก.ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์


นายประสิทธิ์ บุญไทย
รก.ผู้อำนวยการสำนักกีฬา


นายชาตรี นิลน้ำเพชร
ผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์


นายสาธิน สุนทรพันธุ์
ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ


ผศ.เดมีย์ ระเบียบโลก
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา


ผศ.บุญชาล ทองประยูร
รก.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


นายยิ่งยง เมฆลอย
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน


ผศ.ปิยวิทย์ เหลืองอร่าม
ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์


ผศ.วันชัย ปานจันทร์
ประธานสภาคณาจารย์


นางสาวรุ่งอร่าม โอมาศ
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา รก.ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี


ข้อมูลล่าสุด : วันที่ 12 มิถุนายน 2562