คณบดี/ผู้อำนวยการ


รศ.ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา
คณบดีคณะนิติศาสตร์
e-mail : dean-law@rumail.ru.ac.th


รศ.สุวรรณี เดชวรชัย
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
e-mail : dean-business@rumail.ru.ac.th


รศ.วิโรจ นาคชาตรี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
e-mail : dean-humanities@rumail.ru.ac.th


รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
e-mail : dean-education@rumail.ru.ac.th


ผศ.สาธิน สุนทรพันธุ์
รก.คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
e-mail : dean-science@rumail.ru.ac.th


ผศ.สาธิน สุนทรพันธุ์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
e-mail : dean-politicalscience@rumail.ru.ac.th


ผศ.ธัญญารัตน์ ทองพาศน์
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
e-mail : dean-economics@rumail.ru.ac.th


รศ.ดร.ศุภชัย ศุภผล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
e-mail : dean-graduateschool@rumail.ru.ac.th


ผศ.ดร.กรกช ทวีสิน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
e-mail : dean-engineering@rumail.ru.ac.th


อาจารย์อรอนงค์ อิงชำนิ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
e-mail : dean-fineappliedarts@rumail.ru.ac.th


รศ.ดร.วิทยา จิตนุพงศ์
คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
e-mail : dean-hrd@rumail.ru.ac.th


อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์
คณบดีคณะสื่อสารมวลชน
e-mail : dean-masscommunication@rumail.ru.ac.th


อาจารย์ ดร.ดนัย ตันเกิดผล
คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์
e-mail : dean-optometry@rumail.ru.ac.th


รศ.ดร.สุรเดช สำราญจิตต์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
e-mail : dean-publichealth@rumail.ru.ac.th


ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร
ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ
e-mail : director-iis@rumail.ru.ac.th


อาจารย์ชาตรี นิลน้ำเพชร
ผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์
e-mail : director-ci@rumail.ru.ac.th


รศ.ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
e-mail : director-ril@rumail.ru.ac.th


รศ.ดร.มณี อัชวรานนท์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
e-mail : director-ird@rumail.ru.ac.th


อาจารย์ยิ่งยง เมฆลอย
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
e-mail : director-tari@rumail.ru.ac.th


ผศ.ดร.ศวัสกร ไชยสุนทร
ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการอิเล็กทรอนิกส์
e-mail : director-ieas@rumail.ru.ac.th


อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.สมชัย อวเกียรติ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
e-mail : director-library@rumail.ru.ac.th


รศ.ดร.ยศระวี วายทองคำ
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
e-mail : director-oet@rumail.ru.ac.th


รศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์
e-mail : director-rupress@rumail.ru.ac.th


อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล
e-mail : director-admissionoffice@rumail.ru.ac.th


รศ.ประโมทย์ จารุนิล
ผู้อำนวยการสำนักกีฬา
e-mail : director-sportsoffice@rumail.ru.ac.th


ศ.ดร.ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์
ผู้อำนวยการโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
e-mail :


ผศ.ดร.รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
e-mail :


ข้อมูล โดย กองการเจ้าหน้าที่ : วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
เราอาจจะใช้คุกกี้ในการให้บริการและปรับปรุงบริการ หากคุณใช้งานเว็ปไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้   ยอมรับอ่านเพิ่มเติม