คณบดี/ผู้อำนวยการ


รศ.ดร.ศุภชัย ศุภผล
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
e-mail : suphachai@ru.ac.th


รศ.ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา
คณบดีคณะนิติศาสตร์
e-mail : takoon@ru.ac.th


รศ.สุวรรณี เดชวรชัย
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
e-mail : det_suwannee@ru.ac.th


รศ.วิโรจ นาคชาตรี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
e-mail : wiroj@ru.ac.th


รศ.พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
e-mail : domgogo@ru.ac.th


รศ.ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมิน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
e-mail : dean-science@rumail.ru.ac.th


ผศ.สาธิน สุนทรพันธุ์
คณบดีคณะรัฐศาสตร์
e-mail : satin@ru.ac.th


อาจารย์ ดร.อภิวีร์ อันตรเสน
รก.คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
e-mail : apivee@ru.ac.th


ผศ.ดร.กรกช ทวีสิน
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
e-mail : korrakoch@ru.ac.th


อ.อรอนงค์ อิงชำนิ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
e-mail : ornanong@ru.ac.th


รศ.ดร.วิทยา จิตนุพงศ์
คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
e-mail : vittya.j@rumail.ru.ac.th


อ.ดร.ดนัย ตันเกิดมงคล
คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์
e-mail : ton_danai@ru.ac.th


รศ.ดร.สุรเดช สำราญจิตต์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
e-mail : suradej@ru.ac.th


อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์
คณบดีคณะสื่อสารมวลชน
e-mail : jalert@ru.ac.th


อ.ดร.ณัฐวุฒิ ฮันตระกูล
ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล
e-mail : nattawut@ru.ac.th


ผศ.ดร.รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
e-mail : rachphu@ru.ac.th


รศ.ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา
รก.ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
e-mail : takoon@ru.ac.th


อ.ว่าที่ ร.ต.ดร.สมชัย อวเกียรติ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
e-mail : awa_somchai@ru.ac.th


รศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์
e-mail : piy_prachaya@ru.ac.th


รศ.ประโมทย์ จารุนิล
ผู้อำนวยการสำนักกีฬา
e-mail : jar_pramote@ru.ac.th


รศ.ดร.เริงรณ ล้อมลาย
ผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์
e-mail : roengron@rumail.ru.ac.th


ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร
ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ
e-mail : boonchan@ru.ac.th


รศ.ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก
ผู้อำนวยการสถาบันภาษา
e-mail : rapins@ru.ac.th


รศ.ดร.มณี อัชวรานนท์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
e-mail : manee_ar@ru.ac.th


อ.ยิ่งยง เมฆลอย
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน
e-mail : yingyong@ru.ac.th


ผศ.ดร.ศวัสกร ไชยสุนทร
ผู้อำนวยการสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์
e-mail : sawatsakorn@ru.ac.th


ข้อมูล Sec-CI66/F : วันที่ 12 ตุลาคม 2565 : จำนวนการเข้าชม 17918 ครั้ง
เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว    ยอมรับทั้งหมด