คณะนิติศาสตร์


คณะนิติศาสตร์
โทร.02-310-8170, 02-310-8174-75 www.law.ru.ac.th
เปิดสอนระดับปริญญาตรี
ชื่อปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) Bachelor of Laws (LL.B.)
เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานิติศาสตร์

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
ศึกษากฎหมายพื้นฐานต่างๆที่มีความสำคัญและจำเป็น เช่น หลักกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายเอกชน ฯลฯ และให้มีความรู้ ความชำนาญมากขึ้นทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะในสาขาใดสาขาหนึ่ง เช่น กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น


แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้สำเร็จการศึกษาสาขานิติศาสตร์ จะมีความรู้ด้านกฎหมายประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยทำงานกับหน่วยต่างๆ เช่น ทนายความ ตำรวจ นิติกร อัยการ ที่ปรึกษาของบริษัทเอกชน หรือเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมาย เป็นต้น

คณะบริหารธุรกิจ


คณะบริหารธุรกิจ
โทร.02-310-8226-27 ต่อ 116 www.ba.ru.ac.th
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร
1.หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration : B.B.A)
2.หลักสูตรปริญญาบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy : B.Acc.)

หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต
การจัดการ การเงินและการธนาคาร การตลาด การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (กลุ่มวิชาการโฆษณา กลุ่มวิชาการประชาสัมพันธ์) การจัดการธุรกิจบริการ (กลุ่มวิชาการโรงแรม กลุ่มวิชาการประกันภัย กลุ่มวิชาอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจระหว่างประเทศ และการท่องเที่ยว

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
การจัดการด้านธุรกิจในสาขาต่างๆ เช่น การเงิน การตลาด การธนาคาร การวิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์การตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดสรรทรัพยากร/ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม การใช้เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ และให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจต่างๆอย่างเป็นระบบ


แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาคณะบริหารธุรกิจประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หรือในสถาบันการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน และหลักทรัพย์ วิจัยตลาด ธุรกิจด้านการขาย ด้านการบริหารผลิตภัณฑ์ มัคคุเทศก์ ธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น


หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
ศึกษาแนวคิด วิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือในเรื่องของการเงิน การค้า ทางธุรกิจ ควบคุม กำกับ ดูแลเรื่องบัญชีในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน


แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาสาขาบัญชีประกอบอาชีพได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น สมุหบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาด้านการลงทุนและสามารถทำงานด้านธุรกิจต่างๆ เช่น การตลาด การบริหารบุคคล การเงิน เป็นต้น

คณะมนุษยศาสตร์


คณะมนุษยศาสตร์
โทร.02-318-0054-55 ต่อ 1056-58, 02-310-8269 www.human.ru.ac.th
เปิดสอนระดับปริญญาตรี
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor’s Degree in Arts (B.A)
เปิดสอน 13 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศา ภาษาเยอรมัน ปรัชญา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆในแต่ละสาขาวิชา มีความเข้าใจในปรัชญา วัฒนธรรม ภาษา วรรณคดี และประวัติศาสตร์ของประเทศต่างๆ


แนวทางการประกอบอาชีพ
นักแปลเอกสาร วรรณกรรม นักเชียน มัคคุเทศก์ พนักงานสายการบิน ล่าม พิธีกร นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ นักประชาสัมพันธ์ กองบรรณาธิการหนังสือ/นิตยสาร เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ครู อาจารย์ นักวิชาการ

คณะศึกษาศาสตร์


คณะศึกษาศาสตร์
โทร.02-310-8315, 02-310-8321 www.edu.ru.ac.th
เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 สาขาวิชา
1.สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ชื่อปริญญา
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) Bachelor of Education (B.Ed.)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) Bachelor of Art (B.A.)
เปิดสอน ภาควิชาหลักสูตรและการสอน(5ปี) ภาควิชาการประเมินและการวิจัย(4ปี) ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา(4ปี) ภาควิชาพลานามัย(5ปี) ภาควิชาคหกรรมศาสตร์(4ปี,5ปี) ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา และภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา(5ปี)

2.สาขาวิชาจิตวิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต(จิตวิทยา) วท.บ.(จิตวิทยา) Bachelor of Science (Psychology), B.S. (Psychology)
เปิดสอนสาขาวิชาเอก จิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

3.สาขาวิชาภูมิศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต(ภูมิศาสตร์) วท.บ.(ภูมิศาสตร์) Bachelor of Science (Geography), B.S. (Geography)
เปิดสอน ภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภูมิศาสตร์กายภาพและสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ทั่วไป

4.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยาศาสตร์การกีฬา) วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา) Bachelor of Science (Sport of Science), B.S. (Sport of Science)
เปิดสอน การบริหารจัดการนันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาประยุกต์

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
ให้มีทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวให้ดำรงชีวิตเข้ากับสังคมและชุมชนได้ดี ตลอดจนรับรู้ความคิดความอ่านของบุคคล มีทักษะการสื่อสาร เพื่อความสัมพันธ์อันดีและให้มีพื้นฐานทางการศึกษา


แนวทางการประกอบอาชีพ
ครู อาจารย์ในสาขาต่างๆ นักจิตวิทยา นักจิตเวชในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาจารย์แนะแนว ผู้ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ จัดทำแผนที่ ประกอบวิชาชีพส่วนตัว เช่น ร้านดอกไม้ ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า

คณะวิทยาศาสตร์


คณะวิทยาศาสตร์
โทร.02-319-2199 และ 02-310-8410-11 www.sci.ru.ac.th
เปิดสอนระดับปริญญาตรี
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) Bachelor of Science (B.S.in…………….)
เปิดสอน 14 สาขาวิชา คณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา วิทยาการคอมพิวเตอร์ การวิจัยดำเนินงาน เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
ศึกษา ค้นคว้าวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทุกประเภท การพัฒนาทางเทคโนโลยีต่างๆ การวิเคราะห์ การวิจัย การทดลองทางวิทยาศาสตร์ การเขียนโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์


แนวทางการประกอบอาชีพ
ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์จะประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นนักวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาต่างๆ เป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นีกวิเคราะห์ นักวิจัยในสาขาต่างๆ

คณะรัฐศาสตร์


คณะรัฐศาสตร์
โทร.02-310-8466-67 www.pol.ru.ac.th
เปิดสอน 2 กลุ่มวิชา
1.กลุ่มวิชาเอกรัฐศาสตร์
2.กลุ่มวิชาเอกบริหารงานยุติธรรม

1.กลุ่มวิชาเอกรัฐศาสตร์
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.)
เปิดสอน 3 แผน แผนการปกครอง (Plan A) แผนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (Plan B) และแผนการบริหารรัฐกิจ (Plan C)

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ระบบ และระบอบการเมืองการปกครอง การเปรียบเทียบการเมืองการปกครองในประเทศ ต่างประเทศ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารงานบุคคลในองค์กรต่างๆกระบวนการทางสังคม


แนวทางการประกอบอาชีพ
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางรัฐศาสตร์ ระบบ และระบอบการเมืองการปกครอง การเปรียบเทียบการเมืองการปกครองในประเทศ ต่างประเทศ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การบริหารงานบุคคลในองค์กรต่างๆกระบวนการทางสังคม


2.กลุ่มวิชาเอกบริหารงานยุติธรรม
ชื่อปริญญา รัฐศาสตรบัณฑิต(บริหารงานยุติธรรม) ร.บ.(บริหารงานยุติธรรม) Bachelor of Political Science (B.Pol.Sc.) (Criminal Justice Administration)

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
ศึกษากระบวนการยุติธรรม ระบบศาลไทย พฤติกรรมทางการเมือง เรื่องทางสังคมที่แวดล้อมตัวเรา เช่น ปัญหาสังคม สวัสดิการสังคม กฎหมายสิ่งแวดล้อม


แนวทางการประกอบอาชีพ
ปลัดอำเภอ ตำรวจ นักการทูต เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานในกระทรวงยุติธรรม นักพัฒนาชุมชน นักการเมือง รับราชการให้กับหน่วยงานต่างๆที่ต้องอาศัยกฎหมายในเรื่องของปัญหาทางสังคม เด็ก เยาวชน ครอบครัว ฯลฯ

คณะเศรษฐศาสตร์


คณะเศรษฐศาสตร์
โทร.02-310-8528 และ 02-310-8532 www.eco.ru.ac.th
เปิดสอนระดับปริญญาตรี
ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) Bachelor of Economics (B.Econ.)
เปิดสอน 10 สาขาวิชา ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์การพัฒนา เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ เศรษฐศาสตร์การเกษตร ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ และเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
ศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในภาครวม การวิเคราะห์วิจัยทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เช่น การเงิน การคลัง การเกษตร การพัฒนาระบบธุรกิจต่างๆ


แนวทางการประกอบอาชีพ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์วิจัยการตลาด ธนาคาร สถาบันการเงินต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบธุรกิจในบริษัทต่างๆ ตัวแทนซื้อขายหลักทรัพย์ นักวิเคราะห์ สินเชื่อและการเงิน ที่ปรึกษาด้านการเงิน ธุรกิจนำเข้าส่งออกสินค้าและบริการ

คณะสื่อสารมวลชน


คณะสื่อสารมวลชน
โทร.02-310-8980 www.mac.ru.ac.th
เปิดสอนระดับปริญญาตรี
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ศศ.บ.(สื่อสารมวลชน) Bachelor of Arts (Mass Communication) B.A. (Mass Communication)
เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
ศึกษาวิจัยด้านสื่อสารมวลชนที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านวิชาการและวิชาชีพ จัดบริการทางวิชาการและวิชาชีพตามความถนัด ความสนใจและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของชุมชนหรือสังคม บริหารจัดการองค์กรและการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการประกอบอาชีพ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นพนักงานสายข่าวต่างๆ ผู้ผลิตราขการ นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ ผู้ดำเนินรายการต่างๆทางสื่อ เช่น ช่างภาพ นักเขียน นักประชาสัมพันธ์ ผู้กำกับรายการ นักตัดต่อรายการต่างๆ เป็นต้น

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


โทร. 02-310-8547 www.hrd.ru.ac.th
เปิดสอนระดับปริญญาตรี
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) ศศ.บ.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) Bachelor of Arts (Human Resourse Development) B.A. (Human Resourse Development)
เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
ศึกษาทฤษฎีการพัฒนาคน การพัฒนางาน การพัฒนาองค์กร การจัดองค์ความรู้ต่างๆ การให้คำปรึกษาและวางแผนอาชีพ การบริหารโครงการ การฝึกอบรมต่างๆ การทำงานเป็นทีม การจัดการความรู้ ทักษะ เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร และวางกลยุทธ์ ยุทธวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กร

แนวทางการประกอบอาชีพ
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม วิทยากร เจ้าหน้าที่บริหารโครงการธุรกิจต่างๆ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักทรัพยากรบุคคล

คณะวิศวกรรมศาสตร์


คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร.02-310-8570-71, 02-310-8577-78 ต่อ 233 www.eng.ru.ac.th
เปิดสอนระดับปริญญาตรี
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) Bachelor of Engineering (B.Eng.)
เปิดสอน 5 สาขาวิชา

1.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
ศึกษาด้านการวิเคราะห์และการออกแบบสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร สะพาน ถนน ระบบขนส่งและจราจร และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ การทำรังวัดในงานสำรวจและแผนที่ วิศวกรรมธรณีเทคนิค วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ งานสถาปัตยกรรมและการวางผังเมือง รวมถึงการบริหารจัดการงานก่อสร้าง

แนวทางการประกอบอาชีพ
วิศวกรโยธา ทำงานได้ในทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยลักษณะของงานมี 3 ส่วน คือ 1)ส่วนวิเคราะห์ออกแบบ 2)ส่วนบริหารงานหรือวางแผนดำเนินงาน และ3)ส่วนควบคุมและดูแลการก่อสร้าง
2.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
ศึกษาด้านการวิจัยดำเนินงาน การศึกษาการทำงาน การบริหารงานอุตสาหกรรม การวางแผนและควบคุมการผลิต การออกแบบผังโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมระบบ การวิเคราะห์กระบวนการผลิตและการจัดการ การออกแบบโรงงาน อุตสาหกรรม วิศวกรรมระบบ การควบคุมคุณภาพ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การวิเคราะห์ต้นทุนอุตสาหกรรมและงบประมาณ การเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม

แนวทางการประกอบอาชีพ
วิศวกรประจำโรงงาน วิศวกรบริหารการผลิตและเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ วิศวกรออกแบบการจัดวางสายการผลิตภายในโรงงาน เครื่องจักร และการบริหารระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การผลิต การส่งมอบ การควบคุมคุณภาพ เป็นต้น
3.สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
ศึกษาด้านการออกแบบ การแก้ไขปรับปรุง การควบคุมและแนะนำการแก้ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ การออกแบบระบบผลิตน้ำประปา และระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคาร ระบบรวบรวมและระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย

แนวทางการประกอบอาชีพ
วิศวกรออกแบบและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบรวบรวมและระบายน้ำ วิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคาร วิศวกรออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำและระบบผลิตประปา งานที่ปรึกษา ออกแบบ ควบคุมและแนะนำการแก้ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
4.สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
ศึกษาด้านการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างข้อมูลและอัลกอลิทึม สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การออกแบบระบบดิจิทัล ระบบฐานข้อมูลและเครือข่าบคอมพิเตอร์ ไมโครโพนเซสเซอร์ และไมโครคอลโทรลเลอร์

แนวทางการประกอบอาชีพ
ทำงานได้ 3 สายงาน คือ Hardware Software และ Network ได้แก่ การพัฒนาโปรแกรม เขียนโปรแกรมต่างๆ วิศวกรวางระบบคอมพิวเตอร์ วิศวกรดูแลเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ ผู้ผลิตและพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาด้านคอมพิวเตอร์ กราฟฟิก หรือฝ่ายการตลาด ด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
5.สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
ศึกษาด้านการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคาร สำนักงานการอนุรักษ์พลังงานการเปลี่ยนรูปพลังงาน การวิเคราะห์พลังงานอุณหภาพและไฟฟ้า การใช้พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวทางการประกอบอาชีพ
ทำงานได้ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ งานบริษัทเอกชน และกิจการส่วนตัว เช่น วิศวกรในกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้า การประปานครหลวง การเคหะแห่งชาติ เป็นต้น หรือทำงานในลักษณะที่ปรึกษา ออกแบบ หรือจัดตั้งบริษัท จำหน่าย ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่ใช้ทางวิศวกรรมพลังงาน

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

โทร.02-310-8295-96 www.fa.ru.ac.th เปิดสอนระดับปริญญาตรี ชื่อปริญญา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ) Bachelor of Fine and Applied Arts(B.F.A.) เปิดสอน 3 สาขาวิชา
1.สาขาวิชานาฏกรรมไทย
2.สาขาวิชาดนตรีไทย
3.สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม วิชาเอกดนตรีลูกทุ่ง-ลูกกรุง วิชาเอกการขับร้อง วิชาเอกการแสดงดนตรี วิชาเอกทฤษฎีและการประพันธ์เพลง วิชาเอกดนตรีเพื่อชีวิตศึกษาและการประพันธ์

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
ศึกษาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้เกิดทักษะเฉพาะสาขา เช่น ศิลปกรรมปริทรรศน์ ประวัตินาฎกรรมไทย วรรณการแสดง ทฤษฎีดนตรีไทย วิถีดนตรีไทย วรรณกรรมในดนตรีไทย ทฤษฎีดนตรีสากล รูปแบบดนตรีและการวิเคราะห์ การประพันธ์เพลงเบื้องต้น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงานดนตรี การขับร้องเพลงไทยและเพลงพื้นบ้านไทย การแสดงผลงานดนตรี เป็นต้น

แนวทางการประกอบอาชีพ
ศิลปิน นักร้อง นักแสดง นักดนตรี นักประพันธ์เพลง นางรำ ผู้กำกับการแสดง ผู้กำกับละครเวที โปรดิวเซอร์ ครู อาจารย์ หรือรับราชการในสาขาที่เกี่ยวข้อง

คณะทัศนมาตรศาสตร์


โทร.02-310-8906-8 www.opto.ru.ac.th
เปิดสอนระดับปริญญาตรี
หลักสูตร 6 ปี สำหรับผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเริ่มเรียนเป็น Pre-Optometry ในช่วง 2 ปีแรก และเรียน Optometry ในช่วง 4 ปีหลัง
ชื่อปริญญา ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (ทศ.บ.) Doctor of Optometry (O.D.)
เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
เป็นสาขาวิชาประยุกต์ทางด้านคลินิกสายตาและระบบการมองเห็น ที่มีการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และฟิสิกส์ด้านแสง-เลนส์สายตา มาใช้ในการตรวจ วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาของระบบการมองเห็น ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต เป็นปริญญาสำหรับผู้ต้องการประกอบโรคศิลปะในสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ ผู้ถือหนังสืออนุญาตนี้ เรียกวา นักทัศนมาตร หรือหมอสายตา

แนวทางการประกอบอาชีพ
นักทัศนมาตร ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นักวิชาการด้านทัศนมาตรศาสตร์ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิชาการด้านเลนส์สายตาและเลนส์สัมผัส ผู้เชี่ยวชาญคลินิกทัศนมาตรศาสตร์เฉพาะทาง เจ้าของกิจการที่เกี่ยวกับการประกอบแว่นสายตา

คณะสาธารณสุขศาสตร์


สำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 ห้อง 1301 โทร. 02-310-8928 www.publichealth.ru.ac.th
เปิดสอนระดับปริญญาตรี
ชื่อปริญญา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) Bachelor of Health (B.P.H)
เปิดสอน 2 หลักสูตร
1.หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เนื้อหาวิชาที่ศึกษา
ศึกษาเน้นวิชาวิทยาศาสตร์เป็นหลัก กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานสาธารณสุข เช่น กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ ชีวเคมี จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ชีวสถิติ วิทยาการระบาด อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้าน เช่น เภสัชสาธารณสุข ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลฉุกเฉิน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งอากาศ น้ำ การป้องกันไฟ การกำจัดของเสีย เป็นต้น

แนวทางการประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนขององค์กรปกครองท้องถิ่น (เทศบาล/อบต.) นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสาธารณสุขชุมชน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายเวชปฏิบัติของโรงพยาบาลหรือสถานีอนามัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำองค์กรเอกชน นักธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ นักวิจัยทางด้านสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
เราอาจจะเราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและปรับปรุงบริการ คุณสามารถเลือกตั้งค่าความยินยอมการใช้คุกกี้ได้ที่ปุ่ม "ตั้งค่าคุกกี้" นโยบายความเป็นส่วนตัว    ยอมรับทั้งหมด