Ramkhamhaeng University    

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง


ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง


รศ.นพคุณ คุณาชีวะ
รธก.ฝ่ายนโยบายและแผน


ผศ.บุญชาล ทองประยูร
รธก.ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ


นายศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ
รธก.ฝ่ายการคลัง


รศ.รำไพ สิริมนกุล
รธก.ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์


ผศ.เริงรณ ล้อมลาย
รธก.ฝ่ายธุรการ


นายมนตรี กวีนัฏธยานนท์
รธก.ฝ่ายบริหาร


ผศ.ศุภโชติ เดชะราช
รธก.ฝ่ายอำนวยการ


ผศ.สถาพร สระมาลีย์
รธก.ฝ่ายกิจการนักศึกษา


ผศ.พิทยา สีสด
รธก.ฝ่ายวิทยาเขต


รศ.สุขสมัย สุทธิบดี
รธก.ฝ่ายนิติการ


รศ.ปัญญา ศิริโรจน์
รธก.ฝ่ายสิทธิประโยชน์


รศ.ประโมทย์ จารุนิล
รธก.ฝ่ายกิจการพิเศษ


นายปรีชา ประยูรพัฒน์
รธก.ฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์


ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต
รธก.ฝ่ายประชาสัมพันธ์


รศ.วิไลวรรณ ทองประยูร
รธก.ฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ


รศ.วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ
รธก.ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการสอน


ผศ.สาธิษฐ์ นากกระแสร์
รธก.ฝ่ายธรรมาภิบาล


รศ.สุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์
รธก.ฝ่ายสำนักงานวิทยบริการ


ข้อมูลล่าสุด : วันที่ 20 เมษายน 2561
© 2018Ramkhamhaeng University All Rights Reserved