:: อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม :: เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับ สวป. ให้นักศึกษานำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วยทุกครั้ง
ม.รามคำแหงมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ประธานสภาชาติพันธุ์เมียนมาร์
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิ....

อ่านรายละเอียด »

สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาที่ขาดการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง
สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาที่ขาดการลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง....

อ่านรายละเอียด »