อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

  • จ. 17 มี.ค. 2557 - ศ. 9 พ.ค. 2557 รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)
  • จ. 17 มี.ค. 2557 - อ. 1 ก.ค. 2557 จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ที่มหาวิทยาลัย(เว้นเฉพาะวันที่ 13-16 เม.ย. 2557 , 13 พ.ค. 2557)
  • ศ. 13 มิ.ย. 2557 - จ. 16 มิ.ย. 2557 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค1/2557 ที่มหาวิทยาลัย
  • ส. 3 พ.ค. 2557 - จ. 12 พ.ค. 2557 รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตทุกกรณีที่อาคารพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 (หัวหมาก)(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ครั้งที่ 1