ตาราง มร.30

Displaying 1-20 of 1 result.
มร.30 ภาค Summer ปีการศึกษา 2557
มร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557 (update)
กระบวนวิชาที่เปิดสอนพร้อมวันเวลาสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
กำหนดช่วงรหัสลงทะเบียนซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2557
วันเวลาสอบซ่อม ภาค 1/2557
กระบวนวิชาและวันเวลาสอบ ภาค ซ.1/2557
การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 8) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษศาสตร์ มีความจำเป็นบางประการได้ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชาที่เปิดสอนในภาค 2 ปีการศึกษา 2557
การเปลี่ยนแปลงห้องเรียน (ครั้งที่ 5) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนบางกระบวนวิชา ได้ขอเปลี่ยนแปลงห้องเรียนจากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 8) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
คณะนิติศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 4) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศษสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชา
การงดสอน Section ครั้งที่ 9 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
คณะวิทยาศาสตร์ ของดการเปิดสอน SECTION02 ของกระบวนวิชา CMS3207 จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่5) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชา
การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่6) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชา
การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่7) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชา
การเปลี่ยนแปลงห้องเรียน (ครั้งที่ 3) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนบางกระบวนวิชา ได้ขอเปลี่ยนแปลงห้องเรียนจากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
การเปลี่ยนแปลงห้องเรียน (ครั้งที่ 4) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนบางกระบวนวิชา ได้ขอเปลี่ยนแปลงห้องเรียนจากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่7) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
คณะศึกษาศาสตร์ คณะเศรษฐศษสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน มีความจำเป็นบางประการได้ขอเปลียนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
กระบวนวิชาและวันเวลาสอบภาค ซ.2,S/2557
การเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 8) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชา จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 7) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ มีความจำเป็นบางประการไม่สามารเปิดสอนบางกระบวนวิชา ที่ประกาศใน มร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557 นี้ได้
งดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 4) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน มีความจำเป็นบางประการไม่สามารเปิดสอนบางกระบวนวิชา
การเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
คณะมนุษยศาสตร์ ได้ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชา จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557