Countdown to AEC

ตาราง มร.30

Displaying 1-20 of 1 result.
กำหนดช่วงรหัสลงทะเบียน ภาคซ่อม 2,ภาคฤดูร้อน/2557
ช่วงรหัสนักศึกษาสำหรับการลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
ตารางสอบซ่อม 2,S/2557
วันเวลาสอบซ่อมของภาค 2 และ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
มร.30 ภาค Summer ปีการศึกษา 2557
update 28-01-2558
ตารางสอบซ่อมภาค 1/2558
ตารางเรียน (มร.30) ภาค 1/2558
กำหนดช่วงรหัสลงทะเบียนซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2557
วันเวลาสอบซ่อม ภาค 1/2557
กระบวนวิชาและวันเวลาสอบ ภาค ซ.1/2557
การกำหนดชื่อ เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 2) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอกำหนดชื่อ เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา
การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 1) ภาคฤดูร้อน 2557
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ของดสอนบางกระบวนวิชา
การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 15) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
คณะศึกษาศาสตร์ของดสอนกระบวนวิชา CTL3003
การกำหนด ชื่อ เวลา สถานที่ และชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 12) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอกำหนด วัน เวลา สถานที่ และชื่ออาจารย์ผู้สอนของกระบวนวิชา COS 4105
การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 11) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชาที่เปิดสอน จากที่ได้ประกาศไว้เดิม
การกำหนดชื่อ เปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจาย์ผู้สอน (ครั้งที่ 11)ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน ของบางกระบวนวิชา
การเปลี่ยนแปลงห้องเรียน (ครั้งที่ 5) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนบางกระบวนวิชา ได้ขอเปลี่ยนแปลงห้องเรียนจากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 4) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศษสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชา
การงดสอน Section ครั้งที่ 9 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
คณะวิทยาศาสตร์ ของดการเปิดสอน SECTION02 ของกระบวนวิชา CMS3207 จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่5) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชา
การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่6) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชา
การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่7) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชา
การเปลี่ยนแปลงห้องเรียน (ครั้งที่ 3) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนบางกระบวนวิชา ได้ขอเปลี่ยนแปลงห้องเรียนจากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557