ตาราง มร.30

Displaying 1-14 of 1 result.
การเปิดสอน SECTION เพิ่มเติม (ครั้งที่ 15) ภาค 1 ปีการศึกษา 2557
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ขอเปิดสอน SECTION ของกระบวนวิชา PHY1103 เพิ่มเติมจากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2557
การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 4) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรฐศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ขอเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน
การเปลี่ยนแปลงชื่อภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ภาคจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ขอเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ
การเปลี่ยนแปลงห้องเรียน (ครั้งที่ 5) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
การเปลี่ยนแปลงห้องเรียน (ครั้งที่ 4) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
การเปลี่ยนแปลงห้องเรียน
มหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงห้องเรียนของบางกระบวนวิชาจากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 (ครั้งที่3) ภาค 1 ปีการศึกษา 2557
การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนระดับปริญญาตรีส่วนกลาง สอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนระดับปริญญาตรีส่วนกลาง สอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556(Update)
กำหนดช่วงรหัสนักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
กำหนดช่วงรหัสนักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (Update)
กำหนดช่วงรหัสนักศึกษาลงทะเบียน ภาค 1/2557
วันเวลาสอบซ่อม ภาค 2/2556
กระบวนวิชาและวันเวลาสอบ ภาค ซ.2 และ Summer/2556
วันเวลาสอบซ่อม ภาค 1/2557
กระบวนวิชาและวันเวลาสอบ ภาค ซ.1/2557
มร.30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2557
ประกาศกระบวนวิชา พร้อมกับวันเวลาสอบภาค 1/57 (ปรับปรุงใหม่)
มร.30 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
ประกาศกระบวนวิชา พร้อมกับวันเวลาสอบภาค S/2556
ค้นหาข้อมูล มร. 30(ตามรายวิชา)