ตาราง มร.30

Displaying 1-14 of 1 result.
มร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557 (update)
กระบวนวิชาที่เปิดสอนพร้อมวันเวลาสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
กำหนดช่วงรหัสลงทะเบียนซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2557
วันเวลาสอบซ่อม ภาค 1/2557
กระบวนวิชาและวันเวลาสอบ ภาค ซ.1/2557
งดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 4) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน มีความจำเป็นบางประการไม่สามารเปิดสอนบางกระบวนวิชา
การเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
คณะมนุษยศาสตร์ ได้ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชา จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
การเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
คณะมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ได้ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชา จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 1) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ของดสอนบางกระบวนวิชา
การเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
คณะมนุษยศาตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาจากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน มร.30
การกำหนดชื่อ วัน เวลา สถานที่และชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 10) ภาค1 ปีการศึกษา 2557
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา
การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 9) ภาค1 ปีการศึกษา 2557
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชา
การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 4) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรฐศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ขอเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน
การเปลี่ยนแปลงชื่อภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ภาคจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ขอเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ
มร.30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2557
ประกาศกระบวนวิชา พร้อมกับวันเวลาสอบภาค 1/57 (ปรับปรุงใหม่)
ค้นหาข้อมูล มร. 30(ตามรายวิชา)