ตาราง มร.30

Displaying 1-20 of 1 result.
การกำหนดชื่อ วัน เวลา สถานที่และชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 10) ภาค1 ปีการศึกษา 2557
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา
การเปลี่ยนแปลงและเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 9) ภาค1 ปีการศึกษา 2557
คณะวิทยาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอนของบางกระบวนวิชา
การเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาที่เปิดสอน (ครั้งที่ 9) ภาค1 ปีการศึกษา 2557
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลง วัน เวลา และห้องเรียน ของบางกระบวนวิชา
กำหนดช่วงรหัสลงทะเบียนภาค 2 ปีการศึกษา 2557
กำหนดช่วงรหัสนักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาค 2 ปีการศึกษา 2557
มร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
กระบวนวิชาที่เปิดสอนพร้อมวันเวลาสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2557
การเปลี่ยนแปลงห้องเรียน (ครั้งที่ 9) ภาค 1 ปีการศึกษา 2557
การเปลี่ยนแปลงการบรรยาย ภาค 1 ปีการศึกษา 2557
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ขอเปลี่ยนแปลงการบรรยายบางกระบวนวิชา
การเปิดสอน SECTION เพิ่มเติม (ครั้งที่ 15) ภาค 1 ปีการศึกษา 2557
คณะวิทยาศาสตร์ ได้ขอเปิดสอน SECTION ของกระบวนวิชา PHY1103 เพิ่มเติมจากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2557
การเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน (ครั้งที่ 4) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรฐศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน ขอเปลี่ยนแปลง และเพิ่มชื่ออาจารย์ผู้สอน
การเปลี่ยนแปลงชื่อภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ภาคจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ขอเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษ
การเปลี่ยนแปลงห้องเรียน (ครั้งที่ 5) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
การเปลี่ยนแปลงห้องเรียน (ครั้งที่ 4) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
การเปลี่ยนแปลงห้องเรียน
มหาวิทยาลัยขอเปลี่ยนแปลงห้องเรียนของบางกระบวนวิชาจากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 (ครั้งที่3) ภาค 1 ปีการศึกษา 2557
กำหนดช่วงรหัสนักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
กำหนดช่วงรหัสนักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (Update)
การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนระดับปริญญาตรีส่วนกลาง สอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
การเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนระดับปริญญาตรีส่วนกลาง สอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
กำหนดช่วงรหัสนักศึกษาลงทะเบียน ภาค 1/2557
วันเวลาสอบซ่อม ภาค 2/2556
กระบวนวิชาและวันเวลาสอบ ภาค ซ.2 และ Summer/2556
วันเวลาสอบซ่อม ภาค 1/2557
กระบวนวิชาและวันเวลาสอบ ภาค ซ.1/2557
มร.30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2557
ประกาศกระบวนวิชา พร้อมกับวันเวลาสอบภาค 1/57 (ปรับปรุงใหม่)
มร.30 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
ประกาศกระบวนวิชา พร้อมกับวันเวลาสอบภาค S/2556