Ramkhamhaeng University    
ตารางสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2561 ส่วนกลาง


ปรัชญา ( Philosophy ) >>

" ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม "

ปณิธาน ( Ambition ) >>

" พัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้เป็นแหล่งวิทยาการแบบตลาดวิชา มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม และจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม "

        วิสัยทัศน์ (Vision) >>

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization) มุ่งผลิตบัณฑิตในอุดมคติไทยที่มีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

        พันธกิจ (Mission)>>

          1.     ด้านการจัดการศึกษา
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน มีความยืดหยุ่น และความหลากหลายในการปฏิบัติ ประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำความรู้สู่ปวงชน และมีความเป็นสากล  จัดระบบการศึกษาเพื่อปวงชนในหลายรูปแบบร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่าง สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ นำวิชาการสู่ความเป็นเลิศ
2.     ด้านการวิจัย
พัฒนาการบริหารและส่งเสริมการวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ กำหนดทิศทางการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเฉพาะทาง ให้สามารถตอบสนองความต้องการต่อการนำไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3.     ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ขยายขอบเขตและรูปแบบของการบริการทางวิชาการ ไปสู่ประชาชนและท้องถิ่น  เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการให้บริการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต รักษาสภาพแวดล้อม ตลอดจนสามารถชี้นำและเป็นที่พึ่งของสังคมได้
4.     ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ดำเนินกิจกรรมและพัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีการผสมผสานกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้านอื่น ๆ มุ่งอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเพิ่มบทบาทของสถาบันในขอบเขตที่กว้างขวางยิ่ง ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
5.     ด้านการบริหารจัดการ
พัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย คล่องตัว และโปร่งใส  ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานทางวิชาการ

        ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)>>
มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดทำประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด 5 ประเด็น โดยให้แต่ละประเด็นมีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้การพัฒนาหรือการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุผลตามเป้า ประสงค์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของประเทศโดยใช้ความรู้เป็นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคงของรัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและกฎหมายด้านการศึกษา

        เป้าประสงค์ (Goals)>>
จากประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมดที่กล่าวมา เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนด มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้กำหนดเป้าประสงค์ทั้งหมด 8 เป้าประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
เป้าประสงค์ที่ 1 ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ชายแดน และพื้นที่เฉพาะอื่นๆ มีโอกาสได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์ที่ 2 คนไทยทุกกลุ่ม ทุกวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเผยแพร่สู่สังคม โลก
เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เป้าประสงค์ที่ 5 ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและการ พัฒนาประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 6 ผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและการพัฒนา ประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 7 พัฒนาการวิจัยสร้างองค์ความรู้และเครือข่ายของการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนอง ต่อการพัฒนาประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 8 ระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสามารถอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ ผู้รับบริการ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานและธรรมาภิบาล

        กลยุทธ์>>
กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและประกันโอกาสการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับอุดมศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก จัดบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเผยแพร่สู่สากล
กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมในระบบการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 เร่งพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 7 เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเพื่อการแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 8 เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ 9 เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 10 ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐในเขตพื้นที่พิเศษ เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรฐษกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาชีวิตแบบยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 11 ปรับปรุงระบบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 12 เร่งรัดปรับปรุงแก้ไขพัฒนา และประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา

© 2018Ramkhamhaeng University All Rights Reserved