วีดิทัศน์พระราชทานเรื่อง สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา

ตอนที่ 1 น้ำคือชีวิตแผ่นดิน Water : Life of the Land.
ตอนที่ 2 พิทักป่า พัฒนาสินสายน้ำ Forest Conserved Water Treasure Developed.
ตอนที่ 3 พืชพรรณาปลูกชีวิตมั่นคง Secure Life with Plants.
ตอนที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต Sufficiency Economy : Life's Guidance.