คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) และระดับปริญญาโท (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) ภาค 1/2567

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2567


รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567

ระดับปริญญาโท (หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) (วศ.ม.)
    - สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม
    - สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
    - สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) (ปร.ด.)
    - สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

สมัครออนไลน์ที่  www.engrlw.ru.ac.th
คัดเลือก : โดยการสัมภาษณ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  02 3108000 ต่อ 3344 หรือ 3343

 

# 2889
© 2024 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved