วารสารรามคำแหง ฉบับคณะศึกษาศาสตร์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ

วารสารรามคำแหง ฉบับคณะศึกษาศาสตร์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ติดต่อสอบถามได้ที่

งานวารสารรามรามคำแหง ฉบับคณะศึกษาศาสตร์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

หน่วยส่งเสริมการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Website: http://www.edujournal.ru.ac.th

e-mail: Journal.edu.ru@gmail.com

โทร: 02-3108376 , 023108000 ต่อ 2501 หรือ 2502

Login ได้ที่ http://www.edujournal.ru.ac.th

# 13056
© 2024 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved