โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ และกรณีเทียบโอน ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/2567

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

และกรณีเทียบโอน ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/2567

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 23 มิถุนายน 2567 

- หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย 5 วิชาเอก ดังนี้
        1. การบริหารการศึกษา
        2. วิจัยการศึกษา
        3. เทคโนโลยีการศึกษา
        4. จิตวิทยาให้คำปรึกษา
        5. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

 
ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.phd.ru.ac.th 

หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 

สำนักงานโครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ อาคารท่าชัย ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร. 02-310-8549, 02-310-8566-67, 0-2310-8000 ต่อ 3763, 3768 และ 3773

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File รายละเอียดการรับสมัคร
# 1243
© 2024 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved