มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค 2/2566

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค 2/2566

กำหนดการรับสมัคร

     ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 - 23 กุมภาพันธ์ 2567

หลักสูตรที่เปิดสอน

  1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)

  3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)

  4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย)

  5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชานิเทศศาสตร์และดิจิทัล)

ติดต่อ

     โทร. 0 2310 8664, 0 2310 8000 ต่อ 4054, 0 2310 8196-7

     E-mail : oasc@ru.ac.th

     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม www.oasc.ru.ac.th

 

# 1055
© 2024 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved