โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ และกรณีเทียบโอน ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/2566

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

และกรณีเทียบโอน ระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/2565

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 25 มิถุนายน 2566 

- หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์


 
ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://www.phd.ru.ac.th
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โครงการปรัชญาดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 02-310-8549, 02-310-8566-67, 080-0480600, 087-9173370

 

ไฟล์แนบ 1 : Download File ปฏิทินการรับสมัคร
ไฟล์แนบ 2 : Download File โบรชัวร์การรับสมัคร
# 628
© 2023 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved