มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค 2/2565

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค 2/2565

กำหนดการรับสมัคร

     ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 - 21 กุมภาพันธ์ 2566

หลักสูตรที่เปิดสอน

  1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)

  3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)

  4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย)

ติดต่อ

     โทร. 0 2310 8664, 0 2310 4054, 0 2310 8196-7

     E-mail : oasc@ru.ac.th

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม www.oasc.ru.ac.th

 

# 937
© 2023 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved