เปิดรับบทความ วารสารปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปิดรับบทความ วารสารปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วารสารปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
(Doctor of Philosophy in Social Sciences Journal)
ISSN 2774-129X (Print)  ISSN 2774-1443 (Online)

ประเภทบทความ : บทความวิชาการ บทความวิจัย

เปิดรับบทความรับลงตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ
                      ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน                      
                      ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
                      ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม

วารสารปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวารสารที่รับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยออกวารสารปีละ 3 ฉบับ โดยเปิดรับบทความ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม ผลงานทางวิชาการที่รับพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารมี 2 ประเภท ได้แก่ บทความวิจัย และ บทความวิชาการ รับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

บทความที่ส่งเข้ามาจะได้รับประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน (reviewers) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน โดยพิจารณาแบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้เขียนบทความ ผู้พิจารณาบทความ และผู้เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ และ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

** ไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์  จนกว่าวารสารจะเข้าฐาน TCI **

รับสมัคร ลงตีพิมพ์วารสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามได้ที่
ฝ่ายจัดทำวารสารฯ โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์
อาคารท่าชัย ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โทร. 02-310-8000 ต่อ 3768, 02-310-8566

https://so08.tci-thaijo.org/index.php/dpssj

 

# 2467
© 2023 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved