วารสารโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ เปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ได้จัดทำวารสารปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ โดยเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย ปีละ 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน

ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม

ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม

บทความที่ส่งเข้ามาจะได้รับประเมินคุณภาพทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ประเมิน (reviewers) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน โดยพิจารณาแบบปกปิดรายชื่อทั้งผู้เขียนบทความ ผู้พิจารณาบทความ และผู้เกี่ยวข้อง

สาขาวิชาที่เปิดรับ : สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ และ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

** ไม่มีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์  จนกว่าวารสารจะเข้าฐาน TCI**

รับสมัคร ลงตีพิมพ์วารสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ฝ่ายจัดทำวารสาร
เบอร์โทร 02-310-8000 ต่อ 3768
Email : phdjournal.ru@gmail.com
website : phdjournal.ru.ac.th

 

# 3902
© 2023 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved