Ramkhamhaeng University    
 

เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบของศุนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาค 2/2560
เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบของศุนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช ภาค 2 ปีการศึกษา 2560 เฉพาะวันที่ 31 มีนาคม และวันที่ 1 เมษายน 2561
คู่มือการลงทะเบียนเรียน ภาค Summer /2559
คู่มือการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบของศูนย์สอบจังหวัดลพบุรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2559
เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบของศูนย์สอบจังหวัดลพบุรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 12 - 13 และวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
ตารางสอบไล่รายบุคคล
ตรวจสอบวัน เวลา และ สถานที่สอบ

ตรวจผลสอบ
ตรวจสอบผลการเรียนที่ ระบบ e-services
© 2019Ramkhamhaeng University All Rights Reserved