อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม | เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับ สวป. ให้นักศึกษานำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วยทุกครั้ง

การลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
     การลงทะเบียนเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งในการเรียนการสอน ที่นักศึกษาต้องดำเนินการทุกภาคเรียน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีการลงทะเบียนเรียนปีละ 7 ครั้งตามลำดับดังนี้

1. การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาสมัครใหม่ภาค 1
2. การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค 1
3. การลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 1
4. การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาสมัครใหม่ภาค 2
5. การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค 2
6. การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน
7. การลงทะเบียนเรียนสอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน
ในการลงทะเบียนเรียนแต่ละครั้ง จะมีนักศึกษามาลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ 140,000 – 180,000 คนต่อภาคเรียน มหาวิทยาลัยจึงพยายามที่จะอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาได้เลือกใช้บริการที่เหมาะสมกับตนเอง โดยการจัดให้มี การลงทะเบียนเรียนได้หลายรูปแบบ

ข้อมูลที่นักศึกษาควรทราบก่อนการลงทะเบียนเรียนแต่ละครั้ง มีดังนี้

1. กำหนดวันลงทะเบียนเรียนแต่ละช่องทาง เพื่อจะได้ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด
2. ตารางกำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษา กรณีลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัย กำหนดให้มาลงทะเบียนเรียนวันใด
3. ประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอนพร้อมกับวันและเวลาสอบไล่ (ม.ร.30) เพื่อเลือกลงทะเบียนกระบวนวิชาที่วันเวลาสอบไม่ซ้ำซ้อนกัน นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดกระบวนวิชาที่เปิดสอนได้จากหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหงที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ที่บ้าน หรือดูที่บอร์ดคณะที่สวป. และที่อาคารเวียงคำ
4. ดูหลักสูตรของคณะที่เข้าศึกษา โดยลงทะเบียนเรียนตามแผนกำหนดการศึกษาของคณะและ สาขาวิชาที่เรียน ซึ่งกระบวนวิชา เหล่านั้น ต้องเปิดสอนใน ม.ร.30 ของภาคเรียนนั้น ๆ ด้วย

การลงทะเบียนสอบซ่อม

ข้อปฏิบัติ
1. กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 1 ในปีการศึกษาใดก็ตามต้องเป็นกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไว้ และขาดสอบ หรือสอบตกในภาค 1 ของปีการศึกษานั้นและการลงทะเบียนสอบซ่อม ของภาค 2 และภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาใด ต้องเป็นกระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วขาดสอบ หรือสอบตก ในภาค 2 และ/หรือภาคฤดูร้อนของปีการศึกษานั้น 
2. นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสอบซ่อมได้ทุกกระบวนวิชา โดยไม่จำกัดจำนวนหน่วยกิต 
3. ต้องไม่ลงทะเบียนสอบซ่อมกระบวนวิชาที่มีการสอบซ้ำซ้อนในวันและเวลาเดียวกัน เว้นแต่ได้แจ้งขอจบการศึกษาของภาคนั้น 
4. ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนสอบซ่อมทางไปรษณีย์, ทาง Internet, ทางโทรศัพท์ และทาง SMS
5. เมื่อลงทะเบียนสอบซ่อมแล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ นักศึกษาต้องดูผลสอบก่อนการลงทะเบียน 
6. หากนักศึกษาสอบผ่านและจบการศึกษาในการสอบซ่อมของภาค 1, ภาค 2 และ/หรือภาคฤดูร้อน ก็ตามให้ถือว่าจบการศึกษาของภาคนั้น    


รูปแบบการลงทะเบียนเรียน


1. ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย
เอกสารที่ต้องใช้
1) บัตรประจำตัวนักศึกษา
2) สมุดลงทะเบียน (ม.ร.36)
3) บาร์โค๊ดกระบวนวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน (ม.ร.37)
• เอกสารรายการที่ 2, 3 นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัยได้


2. ลงทะเบียนรียนทางอินเทอร์เน็ต (เฉพาะภาค 1 , ภาค 2 และภาคฤดูร้อน)
ให้อ่านรายละเอียดวิธีการลงทะเบียนเรียนทางเว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัย WWW.IREGIS.RU.AC.TH


3. ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (เฉพาะภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน) ดาวน์โหลดน์แบบฟอร์ม คลิกที่นี่
เอกสารที่ต้องใช้
1) แบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ส่วนกลางทางไปรษณีย์
ขอรับได้ที่งานลงทะเบียน อาคาร KLB ชั้นล่าง หรือดาวน์โหลดฟอร์มจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้ โดยเอกสาร จะต้อง ระบุ ชื่อขสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา บาร์โค๊ดกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนรียน ที่อยู่ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ (และหากขอจบการศึกษา จะต้องกาขอจบการศึกษาด้วย)
2) จำนวนเงินค่าลงทะเบียนเรียน ชำระด้วยไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ดำเนินการ ณ ที่ทำการไปรษณีย์)
3) ซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาเอง สำหรับส่งใบเสร็จรับเงินให้นักศึกษานำเอกสารทั้ง 3 อย่าง ในซอง ติดแสตมป์
จ่าหน้าซอง : ผู้อำนวยการสำนักบริการและทดสอบประเมินผล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตู้ป.ณ. 1028 ปณฝ.รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241


Contact Details

มหาวิทยาลัยรามคำแหง : Ramkhamhaeng University
2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240.
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-3108000, หมายเลขโทรสาร 02-3108022 Website : www.ru.ac.th


II