Ramkhamhaeng University    
PDF
 

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 1) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเศรษศาสตร์ และคณะทรัพยากรมนุษย์ ของดสอนบางกระบวนวิชา ภาคฤดูร้อน/2558

การเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษศาสตร์ ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาคฤดูร้อน/2558ประกาศ เรื่อง ให้นำต้นฉบับหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2558
ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนำต้นฉบับหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ งานตรวจสอบวุฒิบัตร ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร สำนักงานบริการและทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชั้น 3)

การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

การทดสอบภาษาไทยนักศึกษาที่เป็นชาวต่างประเทศ
ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 20 -23 พฤศจิกายน 2558 ขอให้ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่เป็นชาวต่างประเทศ มาดำเนินการตามขั้นตอนการทดสอบภาษาไทยก่อนการสมัครเป็นนักศึกษา


การงดบรรยาย
พฤหัสบดีที่ 12 ก.พ. 2558 งดบรรยายที่ SBB201,401,501 และ 502 ตั้งแต่ 15.30 น. เป็นต้นไป


การบอกเลิก-เพิ่มกระบวนวิชา
การบอกเลิก-บอกเพิ่ม กระบวนวิชา กรณีนักศึกษาใหม่ลงทะเบียนเรียนผิดพลาด ภาค 2/2557

การบอกเลิก-เพิ่มกระบวนวิชา
การบอกเลิก-บอกเพิ่ม กระบวนวิชา กรณีนักศึกษาเก่าลงทะเบียนเรียนผิดพลาด ภาค 2/2557

มร.30 (ตารางเรียนพร้อมวันสอบ)
รายวิชาที่เปิดสอน

กำหนดวัน เวลา สถานที่รับบัตรประจำตัวนักศึกษา
กำหนดวัน เวลา สถานที่รับบัตรประจำตัวนักศึกษาของนักศึกษาสมัครใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2557© 2018 Ramkhamhaeng University All Rights Reserved